اعلان 90 بست 3 اداره ملی احصائیه ومعلومات

 اداره ملی احصائیه و معلومات که قبلا به نام اداره مرکزی احصائیه  بوده درسال 1351 به حیث واحد مستقل تأسیس شده و به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی ، تامین هماهنگی وانسجام تمام فعالیت های احصائیوی درکشور فعالیت می نماید.

تاریخ اعلان  1397/714    تاریخ ختم    1397/7/25

بیشتر

اخبار

بیشتر