اعلان 5 بست 7و8 اداره ملی احصائیه ومعلومات

 اداره ملی احصائیه و معلومات که قبلا به نام اداره مرکزی احصائیه  بوده درسال 1351 به حیث واحد مستقل تأسیس شده و به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی ، تامین هماهنگی وانسجام تمام فعالیت های احصائیوی درکشور فعالیت می نماید.

تاریخ اعلان  1397/8/5    تاریخ ختم    1397/8/13

بیشتر

اخبار

بیشتر