اعلان 120 بست چهارم ، پنجم و ششم اداره ملی احصائیه و معلومات

رهنمود تکمیل فورم درخواستی 

برای تکمیل فورم درخواستی به به لینک (  http://erecruitment.nsia.gov.af/ (مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

     تاریخ اعلان 27عقرب1397 و تاریخ ختم 11قوس 1397

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

بیشتر