اعلان 47 بست 7 و 8 اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر و ختم اعلان 1397/2/28 الی 1397/3/7 

شماره عنوان بست بست  تعداد بست 
1 امربر 8 20
2 خانه سامان  7 3
3 پسته رسان  7 2
4 دریور  7 3
5 واترپمپ کار  7 1
6 خاکروب  8 1
7 کارمند ساختمانی  7 6
8 کارمند فنی برق 7 6
9 کار مند فنی آبرسانی  7  

غرض دریافت فرم به مدیریت استخدام اداره ملی احصائیه و معلومات مراجعه نمائید .