اعلان 120 بست چهارم ، پنجم وششم اداره ملی احصائیه و معلومات