اعلان بست سرویر درولایت بدخشان ،تخار و بغلان

تاریخ ختم 28 ثور 

لایحه وظایف پست های سرویر مؤقت

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

 سرویر

وزارت یا اداره:

اداره ملی احصائیه و معلومات

موقعیت پست:

ولایت بدخشان، تخار، بغلان      

بخش مربوطه

ریاست انسجام معلومات جغرافیایی

تعداد پست:

بدخشان ۱۲ نفر، تخار ۳ نفر، بغلان ۵ نفر

گزارشده به:

رئیس احصائیه و معلومات ولایت

مدت وظیفه:

۱۵-۲۰ روز

 

 

هدف وظیفه:راه اندازی سروی به منظور جمع آروی ارقام کشت کوکنار

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • اشتراک در سروی محو کشت کوکنار
 •  استفاده از GPS و کامره جهت محسابه ساحه محو شده کشت کوکنار
 • ارایه ارقام ساحه محو شده کشت کوکنار به ناظرین سروی
 • جمع آوری ارقام زراعتی از دهاقین با استفاده از سوالنامه های مشخص
 • اشتراک در پروسه های سروی با تیم های ساحوی
 • ارایه گزارش کاری برای نظارت کننده ولایتی سروی
 • تکمیل سروی در زمان معینه آن
 • اجرا فعالیت های مرتبط به اساس تقاضا ناظرین سروی

 

------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد طرز العمل استخدام سرویران اداره ملی احصاییه و معلومات با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا در یکی از رشته های: و به دارنده گان سند تحصیلی بالاتر در رشته های انجنیری، زمین شناسی، سیستم معلومات جغرافیایی، اقتصاد، زراعت و سایر رشته هاارجحیت داده میشود.
 2. داشتن دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتویا دری) و مهارت های کمپیوتری.

طرز درخواست به بست متذکره:

کاندیدان موظف اند با در نظرداشت پوره نمودن شرایط بست اعلان شده ذریعه ایمیل آدرس ngic@nsia.gov.af  خلص سوانح خویش رسماًالی چهار بجه عصر روز شنبه مورخ ۲۸ ثور ۱۳۹۸در خواست نموده و در عنوان ایمیل ولایت که خود را کاندید مینماید تذکر داد شود.

یادداشت: امتحان کاندیدان ولایات تخار در ولایت بدخشان اخذ میگردد و بقیه کاندیدان ولایات در مرکز همان ولایت اخذ میگردد.