ایجاد سیستم آنلاین جمع‌آوری ارقام

ایجاد سیستم آنلاین جمع‌آوری ارقام
-------------------------------------
شنبه 11 برج جوزا: اداره ملی احصائیه و معلومات به هدف جمع آوری آمار و ارقام دقیق و به موقع، سیستم انلاین جمع آوری ارقام را ایجاد و به نمایندگان ادارات دولتی طی محفلی معرفی نمود.

پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره ملی احصائیه ومعلومات، ضمن سپاس‌گذاری از تیم تخنیکی ترتیب سیستم آنلاین جمع آوری ارقام، گفتند که این سیستم، در جمع‌آوری ارقام تفاوت ارقام را از میان برداشته و در وقت مناسب ارقام جدید را بدون کم و کاست به نیازمندان ارایه خواهد کرد. وی در ادامه افزود «قبلا ارقام توسط فورم‌های معیاری جمع‌آوری و پس از طی مراحل، بدست نشر سپرده می‌شد که آن سیستم بسنده نبوده و تفاوت در ارایۀ ارقام در ادارت، باعث بروز مشکلات زیادی می‌گردید».

 عبدالشکور جمشیدی رییس مدیریت معلومات این اداره، در مورد سهولت‌های این سیستم، گفتند که سیستم آنلاین جمع‌آوری ارقام، مشکلات و متفاوت ارایه کردن ارقام را که در سیستم قبلی موجود بود از میان برداشته و ارقام را به گونۀ دقیق ارایه خواهد کرد. ازاین رو این اداره به هدف اجرایی نمودن اهداف استراتیژیک خویش 3 سیستم معلومات ذیل را ایجاد نموده و پیوسته آنرا مطابق به نیاز توسعه می دهد:  , STAT.gov.af, DATA.gov.af ASIMS.gov.af

این محفل به اشتراک معاونین، روسا و کارمندان ادارۀ ملی احصائیه و معلومات و همچنین نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل دولتی به تاریخ 11/3/1398 در تالار این اداره دایر گردیده بود.