برگزاری برنامۀ آموزشی جمع آوری ارقام تجارت برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه

برگزاری برنامۀ آموزشی جمع آوری ارقام تجارت برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه

20 حمل 1396

برنامۀ آموزشی جهت آشنایی کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه با چگونگی جمع آوری ارقام تجارت صبح امروز در ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردید.

این برنامه از جانب وزارت تجارت و صنایع برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردیده است که روند تدریس آن هم توسط آقای آندری مشاور وزارت تجارت و صنایع به پیش برده می شود .

هدف از برگزاری این پروگرام آشنایی کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه با چگونگی جمع آوری ارقام تجارت، طریقه دیتاانتری نمودن آن و نیز آشنایی این کارمندان با کودها و تغییرات جدید در سیستم جمع آوری ارقام تجارت  جهانی میباشد.

این برنامه بصورت روز در میان برای مدت پنج روز ادامه دارد که در آن کارمندان بخش تجارت ریاست احصائیه های اقتصادی ادارۀ مرکزی احصائیه اشتراک دارند که روند آموزش آن هم به صورت عملی و نظری از جانب مشاور وزارت تجارت و صنایع به پیش برده می شود.