تدویر ورکشاپ دو روزه برنامه های آموزشی مبانی اصول مدیریت منابع بشری برای 43تن کارمندان اداره

تدویر ورکشاپ دو روزه برنامه های آموزشی مبانی اصول مدیریت منابع بشری برای 43تن کارمندان اداره!

طبق پلان آمریت ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره به منظورارتقای ظرفیت کارمندان ورکشاپ دو روزه برنامه های آموزشی مبانی اصول مدیریت منابع بشری درتالارکنفرانس های اداره دو روزبروزهای دوشنبه وسه شنبه به تاریخ های 26 و 27 میزان سال 1395 برای 43تن ازکارمندان بست های4و5 ریاست های سکتوری اداره مرکزی احصائیه به همکاری محترم نورزاده مشاورارشد ریاست همآهنگی وانکشاف منابع بشری ک ،م،ا،ا،خ،م وریاست منابع بشری اداره مرکزی احصائیه دائرگردید .  درابتدا محترم انجنیر شیر محمد جامی زاده  سر پرست اداره مرکزی احصائیه درموردفراگیری آموزش صحبت همه جانبه نموده، سپس محترم مبارک شاه شهرام آمرهماهنگی مدیریت انکشاف اداره ریاست مستقل اصلات اداری و خدمات ملکی دررابطه به اهمیت تدویرورکشاپهای آموزشی علمی داخل خدمت برای کارمندان جهت مدیریت سالم ازشیوه کاربرد دقیق واجراات بموقع فعالیت ها واهداف پلان درپرتو لایحه وظائف کارمند موظف دربست معینه ریاست های داخل تشکیل اداره روشنی انداختند وتوجه شرکت کنندگان را به فراگیری آموزشها معطوف نمودند،دراخیر محترم داکتر صاحب نورزاده مشاور ارشد ریاست مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دررابطه به اهمیت بلند بردن سویه فردی وظرفیت سازی کارمندان وشیوه های کاربرد دانش نوین مدیریتی منابع بشری تاکید کرده اشتراک کنندگان رابمنظور کسب دانش وارتقاء ظرفیت هرچه موثرترمشمولین ورکشاپ آموزشی آنهارااتشویق نمودٰ، اظهار داشتند که برنامه های آموزشی که تدریس میگردد عبارتند ازبرنامه (مدیریت ،مدیریت منابع بشری،مدیریت تغیر، ،ارزیابی اجراات ،پلانگذاری ،افهام وتفهیم ، حل منازعات و استخدام ،)برای43 تن به مدت دو روز توسط مشاورمنابع بشری کمیسیون به همکاری مستقیم ریاست منابع بشری اداره پیش برده شد.