ورکشاپ آموزشی فورمه های معیاری احصائیوی برای کارمندان احصائیه وزارت ها وادارات دولتی

ورکشاپ آموزشی فورمه های معیاری احصائیوی برای کارمندان احصائیه وزارت ها وادارات دولتی

5حمل 1393

ورکشاپ آموزشی فورمه های معیاری احصائیوی برای کارمــــــــندان بخـــش های احصائیه وزارت ها و ادارت دولتی قبل از ظهر امروز در اداره مرکزی احصائیه تدویر یافت .

ورکشاپ با تلاوت آیات چند از کلام الله مجیدآغاز گردید.متعاقبا"جلالتماب دیپلوم انجنیر شیر محمد جامی زاده رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه در مورد ضرورت واهــمیت تدویر ورکـــــشاپ صـــــــحبت نموده گفتند.

ورکشاپ مذکور بنا بر ضرورت خاص بخاطر رفع مشکلات ،جستجوی راه های حل وتسهیلات بیـــشتر برای وزارت ها و ادارت دولتی در جهت توضیح تغیرات وتعدیلات که اخیرا"در فورمه های احصائیوی بعمل آمده و بمنظور خانه پری دقیق آن توسط کارمندان احـــصائیه وزارت ها و ادارات دولــــــتی ، دایر گردیده است . امید واریم اشتراک کنندگان در جریان ورکشاپ با سهم گــــــــیری فعال وبا ارائه نظریات وپیشنهادات سازنده خویش به خاطربهبود هر چه بیشتر وضع احصائیه گیری واحصایئه دهی در کـــشور با مسوولین بخش های ذیربط این اداره با جدیت وحوصله مندی کار کنند.

سپس معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه محترم پوهنمل حسیب الله موحد در مورد پروسۀ جمع آوری، تحلیل وتجزیه و نشر ارقام ودرمجموع به اهمیت و ضرورت داشتن ارقام احصائیوی غرض اســــــتفاده از آن در طرح پلانگذاری ها وپالیسی سازی در کشور صحبت نمود .

هکذا طبق آجندا ،روسای ذیربط اداره مرکزی احصائیه در رابطه با ساحۀ فعالیت خویــــــــش و جــــــمع آوری ارقام در مورد شاخص های احصائیوی بخش های مربوطه توضیحات دادند .

در اخـــــیرپوهــــنوال شاه ولی عطائی رئیس پلان و ارتباط خارجه وزارت عــــــــــــدلیه به نمایندگی از اشــــــــــتراک کننده گان ورکشاپ در مورد نقش همکاری وزارت ها وادارت دولتی در تقویت ســـــیستم احصـــــایئوی در کشور وارئه ارقام دقیق وبا کیفـــیت به ادارۀ مرکزی احصــــــائیه صحبت نمود ه و در ارتباط به ارائه به موقع ارقام مورد نیاز مطابق فورمه های معیاری احصائیوی این اداره وعده هر گونه همکاری دادند . ورکشاپ مذکور که به اشتراک مسئولـــــین احصــــایئه وزارت ها وادارت دولـــتی دایر گردیده برای مدت دو روز دوام می کند و از طـــــرف مـــــسئولین مربوطه این اداره در مورد طـــــــرز خانه پری فورمه هـای احصائیوی معلومات لازم ارائه خواهد شد .