تدویر کورس آموزشی راپورنویسی برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه

تدویر کورس آموزشی راپورنویسی برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه

  13 حمل 1393

کورس آموزشی راپورنویسی برای یک تعداد از کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه قبل از ظهر امروز در این اداره تدویر یافت.

هدف اساسی از تدویر کورس ارتقای ظرفیت کاری و سطح دانش مسلکی کارمندان به خاطر نوشتن راپورهای نتایج فعالیت های احصائیوی به ویژه سروی های این اداره را تشکیل می دهد، تا کارمندان مذکور بتوانند با فراگیری میتودها و اساسات، مسئولیت راپورنویسی سروی های متنوعی که از طرف این اداره به منصه اجرا قرار می گیرد، به عهده گیرند و وظیفه متخصصین خارجی را که با پول هنگفتی برای این مامول استخدام می شدند، تعویض نماید.

در این کورس که علاوه بر یک تعداد از کارمندان مسلکی این اداره شماری از استادان پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل نیز اشتراک دارند علاوه براساسات راپورنویسی، اساسات احصائیه و میتودهای سروی های نمونوی و تحلیل و تجزیه ارقام با استفاده از سافت ویر های STATA  وregression ازطرف مسئولین این اداره برای یک ساعت درروزهای رسمی تدریس صورت می گیرد وبرای مدت چهل روز دوام خواهد کرد در پایان دوره کورس مذکور به اشتراک کننده گان تصدیقنامه ها نیز توزیع خواهند شد.