ملاقات رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه با خانم kim هماهنگ کنندۀ کمک های ادارۀ انکشافی انگلستان در کابل

ملاقات رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه با خانم kim هماهنگ کنندۀ کمک های ادارۀ انکشافی انگلستان در کابل

18/1/1393

خانم kim هماهنگ کنندۀ کمک های ادارۀ انکشافی انگلستان در کابل، با رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده در دفتر کارش ملاقات کرد.

 خانم کیم در ضمن اینکه ادارۀ مرکزی احصائیه را به مثابۀ یک ادارۀ کارا، مسلکی و انکشاف یافته در منطقه توصیف کرد طبق وعدۀ که در ملاقات قبلی سپرده بود یک کاپی از لست دونرهای که پروژه های مختلفی را در کشور بشمول ادارۀ مرکزی احصائیه را تمویل می کند در اختیار رئیس عمومی قرار داد تا برویت آن در آینده بتواند مطابق نیازمندیهای ساحۀ فعالیت این اداره در جلب کمک های مالی و تخنیکی دونرها  از آن استفاده کند.

متعاقباً محترم دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه از کارهای که مطابق مراحل مشخص پلان کاری پروژه تقویت سیستم احصائیوی(SRF) این اداره  صورت گرفته روشنائی انداخت و افزود: به خاطر ایجاد سهولت در پروسۀ راپوردهی و راپورگیری ارقام احصائیوی و بمنظور بدست آوردن ارقام با کیفیت وبه موقع به تعداد 90 دفتر  مرکزی این اداره به انترنیت وصل گردیده در حالیکه تمامی آمریت های احصائیه ولایات قبلاً وصل گردیده است، و سعی به عمل می آید تا منبعد سیستم           را پوردهی و راپورگیری فی مابین این اداره و نهادهای دولتی و غیر دولتی از طریق انترنت تنظیم گردد، چنانچه یکتعداد آنها تا فعلاً به انترنیت وصل شده است.

رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه از جمله کارهای که از آغاز سال مالی جاری تا کنون در این اداره انجام شده بصورت مختصر از تجدید نظر بر فورمه های احصائیوی، معیاری سازی کتابخانه، تهیۀ کارت دیجتلی برای کارمندان، الکترونیکی ساختن سیستم حاضری، بازسازی طعام خانه و مسجد شریف و هم چنان آغاز کار ساختمانی تعمیر مرکز پراسس ارقام، اکمال بست کمبود ریاست منابع بشری و تعداد بست های کمبود اداره و پروژۀ SRF این اداره، تدویر کورس آموزشی راپور نویسی و تحلیل و تجزیۀ ارقام برای یکتعداد کارمندان، آوردن تغییرات در تشکیل اداره با ایجاد بست ریاست تکنالوژی معلوماتی، تدویر ورکشاف توضیح فورمه های معیاری احصائیوی برای کارمندان احصائیه ادارات دولتی و ورکشاپ آموزشی برای نظارت کنندگان سروی موسسات اقتصادی، یادآوری نمود.

هم چنان رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده از برنامه های که در آینده نزدیک مورد اجرا قرار خواهد گرفت از قبیل ترتیب پالیسی منابع بشری، نیازسنجی اداره، اجرای سروی موسسات اقتصادی، ترتیب راپورهای سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافیکی ولایات غور و دایکندی، تطبیق سروی استفاده کنندگان ارقام احصائیوی، ترتیب راپور سروی مشارکت زنان و مردان در تصمیم گیری و آغاز کار سروی صحی را نام برد.

در اخیر طرفین بر موضوعات مورد علاقه به خاطر اجرای هرچه بهتر امور تبادل نظر نموده و بر تداوم همکاری های خویش فی مابین این اداره و ادارۀ کمک های انکشافی انگلستان تاکید کرد.