جلسه کمیتۀ رهبری سروی دموگرافیکی وصحت

جلسه کمیتۀ رهبری سروی دموگرافیکی وصحت

20حمل 1393

جلسه کمیتۀ رهبری سروی دموگرافیکی وصحت قبل از ظهر امروز تحت ریاست دیپلوم انجنیرشیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه تدویر یافت.

در آغاز جلسه محترم دیپلوم انجنیرشیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه در مورد سروی دموگرافیکی و صحت مختصراً معلومات داده افزود: بنا برتفاهمی که فی مابین ادارۀ مرکزی احصائیه و وزارت صحت عامه به امضاء رسیده، سروی دموگرافیکی و صحت در سال 2015 میلادی در کشور مورد اجرا قرار می گیرد که بائیست یک سلسله امورمقدماتی برای تطبیق آن پیش از پیش نهائی ساخته شود. بدین منظور نشست امروزی کمیته رهبری به اشتراک نمایندگان با صلاحیت وزارت ها وسازمان های بین المللی که امور مالی و تخنیکی این سروی را حمایت و در تطبیق آن همکاری می نمایند تدویر یافته است تا طبق اجندا در جریان آن برلایحۀ وظایف کمیته های رهبری و مشورتی تخنیکی و ترکیب اعضای آن مرور و تبادل نظر صورت گرفته و بعد از نهائی ساختن مورد تطبیق قرارگیرد.

عمده ترین وظایف و مسئولیت های کمیتۀ رهبری شامل موضوعات رهبری و رهنمائی روند عمومی سروی، تصمیم گیری در مورد ترکیب کمیته ها، تصویب، تغییر یا رد پیشنهادات کمیته مشورتی، بررسی و تصویب پلان  کار و شاخص های شامل سروی، بررسی و تصویب لایحۀ وظایف کمیته های رهبری و مشورتی تخنیکی میگردد، که در ترکیب آن معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه، معینان پالیسی و پلانگذاری وزارت های صحت عامه، امورزنان، معارف، احیا و انکشاف دهات، اداره مستقل ارگانهای محل، روسای پوهنتون طب  کابل و پوهنځی اقتصاد، روسای صندوق های جمعیت و اطفال ملل متحد، رئیس سازمان صحی جهان، نمایندگان با صلاحیت اداره های انکشافی ایالات متحده امریکا و انگلستان تحت ریاست رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه عضویت دارند.

کمیتۀ رهبری مذکور طی جلسات که وقعاً فوقتاً در این مورد در آینده دایر خواهد شد موضوعات مربوط را مورد بررسی و ارزیابی قرارداده تا سروی دموگرافیکی و صحت بصورت لازم مورد اجرا قرارگیرد و نتایج متوقعه از آن مطابق اهداف تعیین شده بدست آید.

علاوتاً به خاطر هماهنگی و پیشبرد امور مربوط به سروی دموگرافیکی وصحت کمیتۀ مشورتی تخنیکی نیز برای ارائه مشوره های تخنیکی و حل معضلات تخنیکی از آغاز کار سروی الی پراسس و تحلیل و تجزیه ارقام و رهنمائی لازم کمیته های فرعی که بعداً تاسیس خواهد شد، ایجاد گردیده که در ترکیب آن نمایندگان وزارت ها و سازمانهای بین المللی که  درکمیتۀ رهبری عضویت  دارند، اشتراک خواهند داشت وعندالضرورت جلسات خودرا دایر خواهد کرد.

سروی دموگرافیکی وصحت یک منبع واحد وبزرگ معلومات در مورد صحت زنان و اطفال بوده که در کشورهای روبه انکشاف به سطح ملی و بین المللی قابل مقایسه میباشد.

نتایج سروی دموگرافیکی و صحت بصورت وسیع توسط رهبران ملی ، وزارت های محترم، موسسات بین المللی، سازمانهای غیردولتی، موسسات حمایوی، تحقیقی و دولت برای نظارت ارزیابی پلانگذاری صحی و پروگرام های نفوس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

افغانستان با تطبیق سروی مذکور به ارقام با کیفیت عالی به پیمانه وسیع در مورد معضلات صحی که به پروگرامهای صحی به سطح ملی و ولایتی را برای دهه آینده رهنمایی خواهد کرد بدسترس خواهد یافت.

درجلسه کمیته رهبری سروی دموگرافیکی وصحت که تحت ریاست رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه دایر گردیده بود معاون مسلکی این اداره، معینان پالیسی و پلانگذاری وزارت های امورزنان، صحت عامه، معارف، احیا وانکشاف دهات، اداره مستقل ارگانهای محل، روسای پوهنتون طب کابل و پوهنځی اقتصاد ، روسای صندوق های جمعیت و اطفال ملل  متحد، رئیس سازمان صحی جهان، نماینده گان با صلاحیت اداره های انکشافی ایالات متحده امریکا و انگلستان اشتراک داشتند.

در پایان جلسه محترم دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه جلسه امروزی را خیلی ارزنده ارزیابی نمود و در تطبیق هرچه بهتر سروی همکاریهای نهادهای ذیربط دولتی و سازمانهای بین المللی خواستار گردید که از طرف نمایندگان حاضر در جلسه وعده هرگونه همکاری داده شد.

 نشست به تصویب لایحه های وظایف کمیته های رهبری و مشورتی تخنیکی و ترکیب اعضای آن خاتمه یافت.