پروسۀ کاری ادخال ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی ولایت کابل

پروسۀ کاری ادخال ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی ولایت کابل

19/1/1393

ادارۀ مرکزی احصائیه به مثابه یگانه ادارۀ جمع آوری آمار و ارقام احصائیوی در سطح کشور، سروی اقتصادی، اجتماعی      و دیموگرافیکی از چندسال به این سو به راه انداخته و به تعقیب ولایات بامیان، غور و دایکندی در اخیر سال 1392 در ولایت کابل نیز صورت گرفت، که پروسه ادخال ارقام و معلومات آن به داخل کمپیوتر در سه بخش تصحیح، کودگذاری و ادخال ارقام جریان دارد.

شماری کسانیکه در بخش تصحیح مصروف فعالیت هستند 80 نفر می باشند که 30 تن شانرا طبقه اناث تشکیل می دهند. آنها وظیفه دارند تمامی فورمه های که قبلاً در نواحی و ولسوالی های کابل اصلاح شده است دوباره مورد بازبینی قرار دهند تا در صورت مشاهدۀ کدام اشتباهی به اصلاح آن بپردازد

 در بخش کودگذاری از جملۀ 96نفر به تعداد 35 نفر اناث مصروف کارهستند.  آنها مسئولیت دارند تا تمامی فورمه های جمع آوری شده را چک دوباره کرده و در صورت داشتن کدام نواقص در اصلاح آن  اقدام نمایند.

بخش سوم آن که بخش مهم به حساب می آید عبارت از ادخال آمار و ارقام و تبدیل نمودن معلومات از شکل فورمه ها به گونه الکترونیکی است. در بخش یادشده به تعداد 177 نفر جذب گردیده اند که 21 تن آنرا طبقه اناث تشکیل میدهد. در این بخش کار بالای ارقام و معلومات جمع آوری شده در دو مرحله انجام می شود، یکی آن عبارت از single entry و یا ادخال ابتدایی است  که تمامی ارقام جمع آوری شده به داخل کمپیوتر انتقال میابد و سپس جهت حصول اطمینان double entry   و یا ادخال دوباره صورت می گیرد تا آمار و اطلاعات به گونۀ دقیق و بدون اشتباه داخل سیستم انتقال یابد.

در پروسۀ تصحیح، کودگذاری و ادخال ارقام مجموعاً به تعداد 353 تن از کارکنان واجد شرایط که در تطبیق سروی اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافیکی ولایت کابل اشتراک داشتند بعد از سپری نمودن امتحان جذب گردیده و مصروف فعالیت اند که کار آنها در برج حوت 1392 اغاز گردیده و برای مدت دو ماه دوام خواهد کرد.

تبدیل شدن ارقام به شکل الکترونیکی سبب می شود تا همۀ ادارات و موسسات پالیسی ساز مطابق به نیاز بدون ضیاع وقت به ارقام دسترسی پیداکنند و در قسمت برنامه سازی بخش های مختلف انکشافی مورد استفاده قرار بدهند.

ادارۀ مرکزی احصائیه با درک اهمیت آمار و ارقام احصائیوی نتایج نهائی این سروی را بعد از توحید، تحلیل و تجزیه غرض استفاده بدست نشر خواهد سپرد.