ملاقات رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه با هئیت ادارۀ انکشافی انگلستان در کابل

ملاقات رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه با هئیت ادارۀ انکشافی انگلستان در کابل

24 حمل 1393

هئیت ادارۀ انکشافی انگلستان در کابل قبل از ظهر امروز با رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه دیپلوم انجنیرشیرمحمد جامی زاده در دفتر کارش ملاقات کرد.

رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه تشریف آوری هئیت را خیر مقدم گفتند و در ضمن صحبت خویش از همکاریهای ادارۀ انکشافی انگلستان( DFID ) که از چند سال به اینطرف به این اداره صورت گرفته به نیکی یاد آوری نموده افزود: جای مسرت است که ادارۀ انکشافی انگلستان روابط نزدیک و همکاریهای همه جانبه به این اداره دارد. طوریکه شما بهتر می دانید ادارات مرکزی احصائیه با ارائه ارقام و معلومات احصائیوی در جهت انکشاف اقتصادی و اجتماعی جایگاه خاصی در کشور افغانستان و کشور های دیگر دارد. روی این ملحوظ سعی بعمل می آید تا این اداره با داشتن یک ستراتیژی در تمام ساحات طرح و دیزاین سروی ها، تقویت سیستم احصائیوی، تحلیل و تجزیه ارقام، راپور نویسی و نشر ارقام احصائیوی پیشرفت های لازمی را بدست آورند. بخاطر رسیدن به این هدف در تربیه کادرهای مسلکی و ارتقای سطح دانش آنها توجه خاصی مبذول می گردد            تا با استفاده از امکانات و تسهیلات وسیع و لازمی که به خاطر حصول نتایج مثبت از اجرای وظایف برایشان فراهم گردیده است در آینده بتواند با کسب تجارت لازم وظایف متخصصین خارجی را که به هزینه گزافی استخدام می گردند تعویض نمایند.  

هم چنان رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه اهداف اساسی این اداره را در آینده ایجاد زیربناهای فزیکی و منابع بشری        و ارتقای سطح دانش مسلکی برای استفاده از زیربناها و تقویت سیستم احصائیوی در کشور برجسته ساخت و از الکترونیکی ساختن سیستم احصائیوی در کشور به خاطر جمع آوری بموقع و با کیفیت ارقام و دسترسی لازم به ارقام احصائیوی از طریق ایجاد مرکز ارقام  و مطالعات و اقدامات لازمی که در این راستا تا کنون صورت گرفته روشنائی انداخت.

اعضای هئیت هر کدام در صحبتهای خویش دیدگاه رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه را در رابطه با ترتیب ستراتیژی برای انسجام هر چه بهتر امور و گامهای بجا و بموقع که بخاطر ارتقای ظرفیت کاری این اداره تا کنون برداشته شده مؤثر و سنجیده خواند و غرض استفادۀ معقول از فرصتهای موجود تاکید بعمل آمد تا از درس های آموخته شده، برای پیشبرد بهتر امور و جلوگیری از ضیاع وقت و انتشار به موقع ارقام که یگانه مکلفیت قانونی این اداره می باشد با استفاده از امکانات موجود مالی و تخنیکی کار و پیکار لازم صورت گیرد.