توزیع تصدیقنامه های ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت آمرین احصائیه ولایات

توزیع تصدیقنامه های ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت آمرین احصائیه ولایات

  28 حمل 1393

ورکشاپ آموزشی که به منظور ارتقای ظرفیت آمرین احصائیه ولایات به تاریخ 26 حمل  برای مدت دو روز در ادارۀ مرکزی احصائیه دایرگردیده بود پایان یافت.

در محفلی که بدین مناسبت تدویر یافته بود، محترم دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه از آمرین احصائیه ولایات خواست تا مشکلات، کمبودی ها و چالش های که در زمینه کاری در ولایت های مربوطه شان با آن مواجه هستند در میان بگذارند.

پس از آن یک تعداد از آمرین به نمایندگی از دیگران مشکلات و نیز سایر کمبودی های که در عرصه کاری آنها وجود     داشت یکایک با رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه شریک ساختند و  در رفع آن خواهان توجه مقام رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه گردیدند.

محترم جامی زاده  رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه پس از استماع خواسته ها و مشکلات آمرین احصائیه ولایات به آنها وعده سپردند که تمامی مشکلات شانرا پس از ارزیابی در صورتیکه موجه و صبغۀ قانونی داشته باشد، به صورت عاجل حل خواهند کرد.

رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه ورکشاپ یادشده را بسیار مثبت ارزیابی کرده  اظهار داشتند که در آینده نیز همچو برنامه های آموزشی به راه انداخته خواهد شد که علاوه بر آمرین احصائیه ولایات سایر کارمندان آنها نیز تحت پوشش این برنامه ها قرار خواهند گرفت تا برگزاری اینگونه برنامه ها سبب بهبود و ارتقای کیفیت کارها و نیز باعث جلوگیری از ضیاع وقت در اجرای بموقع امور گردد.

درعین حال یک تعداد از آمرین نیز برگزاری این گونه ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی را بسیار مفید وبا اهمیت خواندند و از رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه خواستار ادامه چین برنامه ها در آینده نیز گردیدند. آنها یاد آورشدند که در جریان ورکشاپ با مسایل و موضوعات زیادی آشنایی پیدا کردند که مطابق آن امور مربوط را هر چه بهتر تنظیم و سرعت خواهند بخشید.

همچنان ورکشاپ یک روزۀ توضیح فورمه های سروی شناسائی موسسات اقتصادی که به کمک مالی بانک جهانی به روز پنجشنبه مورخ 28 حمل 1393 به تعقیب ورکشاپ ارتقای ظرفیت آمرین احصائیه ولایات برایشان تدویر یافته بود نیز خاتمه یافت. در جریان این ورکشاپ در مورد فورمه های سروی شناسائی موسسات اقتصادی که در آیندۀ نزدیک به سطح کشور از طرف این اداره مورد اجرا قرار خواهد گرفت از جانب مسوولین مربوط توضیحات لازم داده شد ودر گروپهای کاری بالای آن کار عملی صورت گرفت.

ورکشاپ های مذکور با توزیع تصدیقنامه ها به اشتراک کنندگان بعد از ظهر روز پنجشنبه به پایان رسید.