جلسۀ کمیته ملی احصائیه برگزار شد

جلسۀ کمیته ملی احصائیه برگزار شد.       

تاریخ 1393/1/29

جلسه کمیته ملی احصائیه، دیروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزارشد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر، در آغاز جلسه معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته، ضمن ابرازقدردانی از تلاش و زحمات مرحوم عبدالرحمان غفوری رئیس پیشین ادارۀ مرکزی احصائیه و اتحاف دعا به روی وی، برای رئیس جدید و همکاران آن اداره موفقیت وکامیابی های بیشتر آرزونمود.

درادامه مسئولان اداره احصائیه مرکزی از سروی اقتصادی- اجتماعی و دیموگرافی ولایت کابل گزارش داده و اظهارداشتند که این سروی به هدف تهیه معلومات تازه وجامع در زمینه مشخصات اقتصادی، اجتماعی صورت گرفته است که در آن نتایج چون؛ تهیه ونشر ارقام برای استفاده کنندگان، کمک به پلان گذاری ، نظارت، ارزیابی، رهنمایی برای سرمایه گذاری های اقتصادی و داشتن معلومات برای برنامه ریزی بدست آمده است.

این اداره ازنتایج سروی ملی خطرات و آسیب پذیری یا سروی وضعیت زندگی در افغانستان نیز گزارش  داد که این سروی به منظورروشن شدن وضعیت زندگی مردم در بخش های مختلف به کمک شماری از نهادهای کمک کننده انجام شده است که به گفته آنان، جامع ترین منبع معلوماتی تازه در زمینه های یادشده محسوب می گردد.

این سروی درسال های 1390 و 1391 در 34 ولایت، 345 ولسوالی، 2083 ساحۀ شمار، 20288 خانوارو152262 شخص تحت سروی قرارگرفته است که ازنتایج آن 23 شاخص ستراتژی انکشاف ملی و 23 شاخص اهداف انکشاف هزاره بدست آمده که شامل شاخص های کار وبیکاری، فقر، مصئونیت غذایی، تعلیم وتربیه، صحت ومسکن می باشد.

سروی مشارکت زنان و مردان در سطح تصمیم گیری گزارش دیگری بود که به جلسه ارائه شد. این سروی که درسال 1392 انجام شده است کارمندان ارشد وزارت ها و ادارات دولتی، موسسات بزرگ اقتصادی، به صورت مستقیم تحت سروی قرار شده، ادارۀ مرکزی احصائیه در یک سال گذشته فعالیت های درخصوص جمع آوری و نشرارقام سکتورهای اقتصادی و اجتماعی تثبیت انفلاسیون در شهر کابل، تعیین رشد اقتصادی سالانه، ارتقای ظرفیت کاری کارمندان، تدویر برنامه ها و ورکشاپ های آموزشی نیز انجام داده است.

مسئولان ادارۀ مرکزی احصائیه، عدم همکاری مردم در ارائه معلومات، مشکلات امنیتی، عدم همکاری برخی از ادارات دولتی و خصوصی، کمبود کادرهای مسلکی و نشر هماهنگ نشدۀ ارقام از آدرس های مختلف را از چالش و مشکلات موجود فراراه این اداره تلقی نموده و ضمن ارائه راه  حل ها و پیشنهادات خود در این زمینه، در مورد برنامه های کاری سال آینده این اداره نیز به جلسه معلومات داد.

کمیته ضمن ابراز قدردانی از تلاش و زحمات مسئولان ادارۀ مرکزی احصائیه، پرسشهایی را در مورد چگونگی پیشرفت کار به خصوص سروی های انجام شده مطرح نمودند که توسط مسئولان آن اداره پاسخ داده شد. کمیته کارکرد یک ساله ادارۀ مرکزی احصائیه را مورد تایید قرارداده و فیصله نمود که هیچ یک از ادارات دولتی و خصوصی نمی تواند در جهت ارائه ارقام و معلومات موردنیاز، به ادارۀ مرکزی احصائیه، کم کاری نمایند.

در این جلسه برنامه ها وپلان کاری سال آینده ادارۀ مرکزی احصائیه نیز مورد تایید قرار گرفته و فیصله شد که ادارات دولتی و خصوصی نمی توانند بدون هماهنگی وبدون ذکر منبع، آمار و ارقام در عرصه های مختلف را، به نشر برسانند.

منبع: روزنامه انیس

فیصله شماره ( 1 ) کمیته ملی احصائیه    مورخ 30/1/1393

 جلسه کمیته ملی  احصائیه تحت ریاست جلالتماب محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ورئیس کمیته ملی احصائیه بعد از ظهر روز شنبه مورخ 30/1/1393 دایر گردید.

 در ابتدا جلالتماب محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با افتتاح جلسه، اعضاء مجلس را خوش آمدید گفته ، دعای مغفرت برای مرحوم عبدالرحمن غفوری رئیس عمومی اسبق اداره مرکزی احصائیه نموده و تقرر محترم دیپلوم انجنیر شیر محمد جامی زاده را در پست ریاست عمومی اداره مرکزی احصائیه تبریک گفته و از محترم جامی زاده رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه خواستند تا گزارش خویش را ارائه کند. بعدآ محترم جامی زاده در رابطه با اینکه جلسه کمیته ملی احصائیه بنابر مشکلاتی برای مدت طولانی دایر نگردیده صحبت کرد  و در رابطه با کار های انجام شده سال 1392 و پروگرام ها و پلان های سال 1393 گزارش عمومی    ارائه نمود.

درادامه محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی اداره مرکزی احصائیه  پیرامون جزئیات کارهای انجام شده سال 1392درموارد ذیل توضیحات ارائه نمود :

پروگرام های انجام شده سال 1392

-   اجرای سروی اقتصادی اجتماعی و دموگرافیکی درولایت کابل

-  اجرای سروی ملی خطرات و آسیب پذیری ( سروی وضعیت زندگی  در افغانستان )

-  اجرای سروی مشارکت زنان ومردان در سطح تصمیم گیری  در 34 ولایت کشور

- تجدید نظر در پالیسی ارائه ارقام خام احصائیوی برای سال 1393

-  پروگرام ها وپلان های کاری سال 1393

- مشکلات عمده اداره مرکزی احصائیه و راه های حل پیشنهادی

- محترم موحد پلان ها و پروگرام های سال 1393 اداره مرکزی احصائیه را چنین گزارش داد 

  پروگرام های پیشبینی شده سال 1393

· اجرای سروی اقتصادی - اجتماعی ودموگرافیکی در ولایات پروان ، کاپیسا و پنجشیر

· اجرای دور پنجم سروی وضعیت زندگی مردم افغانستان در سراسر کشور

· تطبیق سروی رضایت استفاده کننده گان ارقام در شهر کابل

· اجرای سروی موسسات اقتصادی در کشور

· انجام امور مقدماتی سروی دموگرافیکی وصحت درکشور به کمک اداره انکشافی ایالات متحده امریکا

· انکشاف جمع آوری ارقام احصائیه قیم از ده ولایت به سایر ولایات

· معرفی بیش از 21 تن از کارمندان چهارده پاس رشته های اقتصادی این اداره وادارات دولتی ذیربط به موسسه تحصیلات عالی تابش به سویه لیسانس

· معرفی یکتعداد از کارمندان لیسانس اداره برای دوره ماستری در خارج از کشور به کمک مالی بانک جهانی

· ادامه کار پروسس ارقام سروی اقتصادی - اجتماعی و دموگرافیکی ولایت کابل

· اعمار تعمیرات دفاتر آمریت های احصائیه در پنج ولایت در صورت منظوری بودجه انکشافی

 با استماع گزارش ارائه شده از جانب رئیس عمومی و معاون اداره مرکزی احصائیه جلالتماب محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان موفقیت های اداره مرکزی احصائیه را تبریک گفته از اعضاء جلسه خواستند اگر سوال ویا نظری نزد شان باشد مطرح کنند.

اعضاء جلسه در رابطه با گزارش ارائه شده سوالاتی داشته و در بعضی قسمت ها طالب وضاحت بیشتر گردیدند که از طرف مسوولین اداره مرکزی احصائیه به سوالات شان توضیحات لازم ارائه شد.

بعد از بحث وابراز نظر روی موضوعات شامل اجندآ ذیلآفیصله بعمل آمد :

- گزارش کاری سال 1392 و پلان ها وپروگرام های سال 1393 اداره مرکزی احصائیه تأیید است.

- تمامی وزارتخانه ها وادارات دولتی موظف شدند تا در ارائه بموقع و موثق ارقام احصائیوی با اداره مرکزی احصائیه همکاری کرده وفعالیت های احصائیوی خود را در هم آهنگی با این اداره انجام دهند .

- تمامی وزارت خانه ها و ادارات دولتی مؤسسات و اشخاص که از ارقام احصائیوی اداره مرکزی احصائیه در تحقیق ، پلانگذاری و سایر مقاصد استفاده می کنند منبع آنرا اداره مرکزی احصائیه تذکر دهند.

جلسه باختم دعائیه به پایان رسید.