دیدار رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه از جریان کورس آموزشی ارتقای ظرفیت منابع بشری

دیدار رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه از جریان کورس آموزشی ارتقای ظرفیت منابع بشری

14 ثور1393

دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه قبل از ظهر امروز از جریان کورس آموزشی که به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان منایع بشری این اداره راه اندازی شده دیدن نمود.

کورس یاد شده که بنابر نیاز سنجی و لزوم دید مقام  این اداره به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در ادارۀ مرکزی احصائیه دایر گردیده، هدف از آن تدریس موضوعات مربوط به بخش های مختلف منابع بشری در جهت ارتقای ظرفیت کارمندان و آشنائی با روش های کاری این بخش میباشد.

رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن مثبت خواندن چنین برنامه ها، ارتقای ظرفیت را ازجملۀ عناصر مهم پیشرفت در یک اداره یاد کرد و یاد آور گردید که به همین منظور قرار است برنامه های دیگری نیز در آینده به راه انداخته شود. برنامه های مذکور تمامی کارمندان این اداره را در بخش های مدیریت، نظارت و ارزیابی، کمپیوتر، زبان انگلیسی و سایر بخشهای مربوط این اداره تحت پوشش قرار خواهند داد و از جانب نماینده های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و متخصصین بخش های مربوط تدریس خواهد شد.

محترم جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه از همۀ اشتراک کننده های شامل در این کورس خواستند تا مسایل که تدریس می شود با دقت پیگیری و در فراگیری آن با سهمگیری فعال خویش در مباحثات و کار های عملی توجه جدی نماید، تا بتوانند  برعلاوه بدست آوردن دانش مسلکی در بخش های مربوط در سایر موضوعات نیز معلومات آفاقی و آگاهی پیدا کنند.

گفتنی است که این کورس برای مدت دو ماه به راه انداخته شده است و قرار است طی این مدت در مورد منابع بشری، مدیریت، ارتقای ظرفیت، نظارت و ارزیابی، ارتباطات کارکنان و سایر موضوعات مربوط به حقوق و مکلفیت های کارکنان خدمات ملکی به اشتراک کننده گان از جانب نمایندۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان تدریس گردد.