پایان ورکشاپ آموزشی دیموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه

پایان ورکشاپ آموزشی دیموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه

تاریخ 12 جوزا
ورکشاپ آموزشی دیموگرافی که به تاریخ 29 ثور 1393 ازسوی ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردیده بود بعد از ظهر امروز به پایان رسید.
ورکشاپ مذکور که از سوی ادارۀ  مرکزی احصائیه به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت کاری کارمندان این اداره دایر گردیده بود به واسطه یکتن از استادان با تجریۀ امریکایی به نام داکتر فینگ که چهل سال تجربۀ کاری دربخش مربوطه دارد و از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری تخنیکی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد دعوت گردیده است، تدریس میشد.
مطابق به برنامۀ قبلی که طرح ریزی شده بود درمدت یاد شده علاوه بر کار نظری ، کار به صورت عملی بالای نتائج سروی اقتصادی-اجتماعی ولایت بامیان نیز صورت گرفت که درقسمت افزایش مهارت های مسلکی اشتراک کنندگان ورکشاپ در ارتباط با تحلیل ارقام و راپور نویسی بسیار موثر خوانده شده است.
     اشتراک کننده ها هر کدام به نوبۀ خود با ابراز قدردانی از زحمات آقای فینگ یاد آورگردیدند که در مدت فوق با بسیاری مسایل و موضوعات تازه و مهم که تا حال در هیچ قسمت آنرا نیاموخته بودند آشنایی حاصل کردند. آنها همچنان اظهار داشتند که با استفاده از تجارب و آموزش های آموخته شده قادر خواهند شد تا بالای تحلیل ارقام بدست آمده از سروی اقتصادی-اجتماعی و دموگرافیکی  ولایات غور و دایکندی به صورت بهتر و خوبتر کار نموده و راپور آنرا ترتیب خواهد کرد. 
از سوی دیگر، محترم دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه که در مراسم توزیع تصدیقنامه های  این ورکشاپ حضور داشتند از تمامی زحمات و خدمات آقای فینگ که بصورت خستگی ناپذیر در مدت ورکشاپ بخود متقبل شده اند، ابراز سپاسگزاری  و امتنان نموده وموفقیت های مزید را برای شان در ارائۀ خدمات علمی آرزو نمود .
   در مقابل آقای فینگ در آینده نیز به ادارۀ مرکزی احصائیه وعده هرگونه همکاری را سپرد. در اخیر برای اشتراک کنندگان ورکشاپ تصدیقنامه های که از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه ترتیب شده بود نیز توزیع گردید.