برگزاری برنامه آموزشی تدریس کامپیوتر در ادارۀ مرکزی احصائیه

برگزاری برنامه آموزشی تدریس کامپیوتر در ادارۀ مرکزی احصائیه    2 سرطان
     برنامه آموزشی تدریس  پروگرام های کامپیوتر برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در این اداره آغاز یافت.
   مقام رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه به ادامه دایر نمودن برنامه های مختلف آموزشی این بار صنوف آموزشی کامپیوتر را راه اندازی  و قر ار است در چندین دور کارمندان این اداره تحت این آموزش ها قرار بگیرند.
   هدف این برنامه، تدریس آن  پروگرام های مورد ضرورت کامپیوترکه کاربرد بیشتر در راستای وظایف دفتری دارد  برای آن عده از کارمندان می باشد که به دلایل مختلف تا هنوز موفق به فراگیری آن نگردیده اند.
    قرار است برنامه فوق برای مدت یکماه از سویی استادان باتجربه آموزش داده شوند و طی این زمان مطابق به تقسیم اوقات سه پروگرام اساسی ورد ، اکسل و پاورپاینت برای آنها آموزش داده خواهند شد.
    رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه که درجریان آموزش آن اشتراک ورزیده بود از همۀ کارمندان در خواست کرد تا این برنامه ها را به صورت جدی تعقیب نمایند و کوشش نمایند تا اساسات کامپیوتر را که نیازعصر حاضر است به صورت اساسی آن بیاموزند.
   وی درضمن از استاد مربوطه نیزخواست تا جریان تدریس را به صورت دقت به پیش ببرد و به منظور فراگیری بهتر بیشتر خودکارمندان را در جریان آموزش سهیم بسازند.
    قابل یاد آوری است که مقام رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه به منظور رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره تا هنوز با دایر نمودن و برگزاری برنامه های مختلف آموزشی توانسته یک عده زیاد ازکارمندانش را درتحت این آموزش ها قرار بدهند و به منظور گرفتن نتایج بهتر از استادان وترینران مختلف داخلی وخارجی برای این منظور دعوت کرده است.
    کسا نی هم که در این پروگرام های آموزشی حضور داشته اند از نتایج خوب آن ابراز خرسندی  کرده و می گویند از برنامه های فوق مسایل و موضوعات زیادی را فرا گرفته اند که نتایج مثبت در جهت بهبود کار آنها در قبال داشته است.
     مقام رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه به منظور رشد و ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره درنظردارد این روند را هم چنان ادامه دهد و به همین جهت در آینده قرار است برنامه های متنوع دیگررا که را جع به موضوعات گوناگون می باشد دایر نماید تا تمامی کارمندان در تحت این آموزش ها قرار بگیرند.