تدویر ورکشاپ سه روزه آموزشی ارزیابی اجراآت سالانه کارکنان خدمات ملکی

تدویر ورکشاپ سه روزه آموزشی ارزیابی اجراآت سالانه کارکنان خدمات ملکی
14/5/1393
ورکشاپ سه روزه ارزیابی اجراآت سالانه برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه  از طرف ریاست منابع بشری این اداره به همکاری ریاست هماهنگی و انکشاف منابع بشری کمسیون مستقل اصلاحات اداری در این اداره تدویر گردید.
در آغاز میرمحمدکاظم حبیبی معاون مالی واداری این اداره درمورد اهمیت و پیامدهای ارزیابی اجراآت سالانه کارکنان خدمات ملکی با درنظرداشت رعایت مفاد مقرره طرزسلوک مامورین مبنی برکفایت، لیاقت و شایستگی و ارتقای قدم سالانه کارمندان بااحذ نمرات عالی در پست معینه روشنی انداخت.
 بعداً محترمه سمیرا محب رئیس منابع بشری این اداره در رابطه به موضوع صحبت همه جانبه نموده توجه اشتراک کنندگان را به خاطر استفاده موثر از موضوعات شامل ورکشاپ وسهم گیری فعال ایشانرا درکارهای گروهی خواستار گردید.
ورکشاپ مذکور برای 32 تن به شمول روسا، آمرین شعبات و کارمندان ریاست منابع بشری این اداره تدویر گردیده و برای سه روز دوام می کند.