تدویر ورکشاپ آموزشی شامل وادغام سازی جندر در اداره مرکزی احصائیه !

تدویر ورکشاپ آموزشی شامل وادغام سازی جندر در اداره مرکزی احصائیه !
مؤرخ 13 و 14 اسد سال 1393
آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه به سلسله ورکشاپ های همیشگی خویش ورکشاپ آموزشی دو روزه تحت عنوان (شامل وادغام سازی جندر ) را بتاریخ 13 و 14 اسد سال 1393 برای 35 تن از خانمها جهت بلند بردن سطح دانش و ارتقاء ظرفیت شان دایر نمود.
موضوعاتی که در این ورکشاپ مورد بحث قرار گرفت .
● ادغام و شامل سازی جندر چیست ؟
● فرق بین پالیسی ، استراتیژی ، پلان کاری و قانون چیست ؟
●چرا به پالیسی نیاز است ؟
● تعریف مراحل انکشاف پالیسی .
● پروسه انکشاف پالیسی در وزارت یا اداره چگونه صورت میگیرد ؟
این ورکشاپ به مساعدت تخنیکی وزارت محترم امور زنان در هماهنگی با اداره مرکزی احصائیه در این اداره دایر شد که نتایج مفید و موثری در بلند بردن سطح آگاهی خانمها در قبال داشت .
آمر جندر این اداره به نماینده گی همه خانمها از جلالتمآب محترم دیپلوم انجینیر شیرمحمد جامی زاده اظهار سپاس نموده از همکاری های بسیار خوب شان با این آمریت قدردانی می نمائید