پایان ورکشاپ ارتقای ظرفیت مدیران احصائیه های اقتصادی- اجتماعی و دیموگرافی

پایان ورکشاپ ارتقای ظرفیت مدیران احصائیه های اقتصادی- اجتماعی و دیموگرافی

آمریت های احصائیه ولایات

5/6/1393

 

ورکشاپ که به منظور ارتقای ظرفیت برای مدیران احصائیه های اقتصادی، اجتماعی و دیموگرافی آمریت های احصائیه ولایات در ادارۀ مرکزی احصائیه دایر گردیده بود، روزچهارشنبه با توزیع تصدیقنامه ها به پایان رسید.

در آغاز محفلی که بدین مناسبت تدویر یافته بود جلالتمآب دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیهابراز امیدواری نمود که اشتراک کنندگان ورکشاپ توانسته باشند در طی این مدت با بعضی مسایل آشنایی پیداکرده،مفاهیم و موضوعات که برای شان گنگ بوده  روشن و حل شده باشد وبا اشتفاده از تجارب و اندوخته های ورکشاپ بعد از این در عرصۀ  کاری شان با مشکلات زیادی مواجه نشوند و نیز رهنمای خوبی برای سایر ادارات دولتی باشند که در این راستا با مشکلات مواجه هستند.

رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه سپس برای همۀ مدیران احصائیه های اقتصادی و اجتماعی آمریت های احصائیه ولایات که در این ورکشاب حضور داشتند فرصت داد تا مشکلات شان را باوی شریک نماید که چند تن به نمایندگی از دیگران مشکلات و چالش های موجوده ولایت های شان را یاد آورگردیدند که از طرف رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه پس از بررسی در صورت موجه بودن آن وعده حل این مشکلات داده شد.

قابل یاد آوری می دانیم، این ورکشاپ کهسه روز قبل تدویر یافته بود هدف اساسی آن را آموزش در قسمت خانه پری فورمه های معیاری احصائیوی و رفع مشکلات اشتراک کنندگان که در زمینه به آن مواجه بودند و بخش دیگر آنمسائل مربوط به منابع بشری تشکیل میداد که در این عرصه نیز  بمنظوراگاهی از قوانین ، مقررات و سایر مکلفیت ها ی کارمندان  بخاطر اجرای موثر و بهتر وظایف شان از طرف مسئولین توضیحات لازم داده شد.

 

 

.