توزیع تصدیقنامه های کورس آموزشی استفاده ازسافت ویرstata و روش تحقیق در ادارۀ مرکزی احصائیه

توزیع تصدیقنامه های کورس آموزشی استفاده ازسافت ویرstata  و روش تحقیق در ادارۀ مرکزی احصائیه

5 /6 / 1393

تصدیقنامه های کورس آموزشی راپورنویسی و استفاده از سافت ویرStata که از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری Asia foundation برگزار گردیده بود به روزچهارشنبه توسط رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه، معین مسلکی این اداره و رئیس اشیا فوندیشن توزیع گردید.

دیپلوم انجنیرشیرمحمدجامی زاده رئیس ادارۀ مرکزی احصائیه برگزاری این برنامه را یک قدم دیگر برای توانمند شدن کارمندان این اداره دانست و افزود که تلاش ها در جریان است تا باتدویر چنین پروگرام ها در آینده بتوانیم سطح ظرفیت و دانش مسلکی کارمندان را ارتقاء داده تا موفق شوند پیشبرد همۀ امور مربوط به تحلیل وتجزیه، راپورنویسی و تحقیقات احصائیوی را خود شان به پیش ببرند. وی تاکید کرد که توانمند شدن کارکنان باعث ایجاد تسریع درفرایند تحلیل و تجزیه آمار وارقام خواهد شد که قبلاً به همکاری متخصصین خارجی هزینۀ هنگفت و وقت زیادی رابرای تکمیل این پروسه در برمی گرفت.

رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه تحلیل آمار وارقام را خیلی با اهمیت دانسته و آنرامساوی به راپورسروی ها دانست و خاطر نشان ساخت که بنا براهمیت این مسئله تلاش در جریان است که هر چه زودتر کارمندان خود این اداره در این عرصه به توانایی ها دست یابند تا  در اسرع وقت نتایج سروی ها در اختیار ادارات ونهادهای پالیسی ساز قرار داده شود.

از سوی هم خانم ایوبی رئیس اشیا فوندیشن یکبار دیگر به تداوم برگزاری چنین برنامه ها وعده سپرد و علاوه کرد که در صورت تشخیص و پیشنهاد ضروریات ادارۀ مرکزی احصائیه در بعضی بخش ها، نهاد آشیا فوندیشن حاضر است تا با این اداره به همکاری های خود ادامه دهد.

در عین حال کسانیکه در برنامه فوق الذکر اشتراک داشته اند از نتایج مثبت آن ابراز خوش بینی نموده و در خواست نمودند تا من بعد نیز به تدویر اینگونه پروگرام ها ادامه داده شود.

گفتنی است که در کورس آموزشی مذکور 14 تن از کارمندان این اداره اشتراک داشتند و برای مدت 11 روز ادامه داشت که روند تدریس آن به صورت عملی و نظری  توسط استادان مجرب  داخلی و خارجی به پیش برده میشد.