برگزاری کورس آموزشی پروگرام های کمپیوتر برای آمرین احصائیه ولایات

برگزاری کورس آموزشی پروگرام های کمپیوتر برای آمرین احصائیه ولایات
9/6/1393
کورس آموزشی پروگرام های کمپیوتر برای آمرین احصائیه ولایات از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری بانک جهانی برگزار گردید.
کورس مذکور که به تاریخ 3 سنبله آغاز یافته برای مدت 12 روز ادامه می یابد و قرار است طی این مدت پروگرام های اساسی کمپیوتر که کاربرد بیشتری در راستای پیشبرد و اجرای وظایف آمرین آحصائیه دارد آموزش داده شود تا با استفاده از آن بتوانند پس از این امور و فعالیت های عادی و روزمره شان را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند و منبعد راپور کار کرد های خویش را از طریق انترنیت به شعبات مربوط دفاتر مرکزی این اداره ارسال نمایند. .
گفتنی است که هدف از برگزاری این برنامه ارتقای ظرفیت کارمندان احصائیه مرکزی بخصوص آمرین احصائیه ولایات در رابطه با آشنائی بیشتر آنها به برنامه های ضروری کمپیوتر بخاطر الکترونیکی ساختن پروسۀ جمع آوری و ارسال ارقام از ولایات به مرکز می باشد. تصمیم بر این است تا دایر نمودن چنین پروگرام های آموزشی برای کارمندان آمریت های احصائیه ولایات ادامه یابد تا همۀ کارمندان ولایتی این اداره تحت پوشش این برنامه ها قرار بگیرند.