تدویر ورکشاپ آموزشی راپورنویسی نتایج سروی ها در کشور فلپین

تدویر ورکشاپ آموزشی راپورنویسی نتایج سروی ها در کشور فلپین

ادارۀ مرکزی احصائیه به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان اداره در بخش راپورنویسی سه ماه قبل یک تیم هفت نفری را به مدت دوماه در مرکز این اداره تحت آموزش قرار داد، متعاقباً این تیم تحت آموزش مجدد مسایل دیموگرافی توسط یک نفر متخصص خارجی قرار گرفت و ضمناً این تیم به شکل عملی در تهیۀ راپورها با متخصصین خارجی سهیم گردیدند تا تمام مهارت های راپور نویسی نتایج سروی را از نزدیک بیاموزند که خوشبختانه نتایج مفید و مثمری از این آموزش ها بدست آمد.

به منظور توانمند شدن بهتراین تیم، ادارۀ مرکزی احصائیه تصمیم گرفت که این تیم را به مصارف UNICEF جهت آموزش بیشتر به کشور فلپین به مدت یک ماه اعزام بدارد که تیم مذکور همین اکنون در آن کشور مصروف آموزش میباشد.

ضمناً ادارۀ مرکزی احصائیه تیم دوم هفت نفری را انتخاب و تحت آموزش قرار داده است که دور اول آموزش تکمیل شده و درنظر است دور دوم آن به کشور هندوستان صورت گیرد.

قابل تذکر می دانم که یکی از مشکلات اساسی ادارۀ مرکزی احصائیه عدم توانمندی پرسونل در بخش راپورنویسی بوده که تاحال این کارتوسط متخصصین خارجی صورت می گیرد و به همین منظور این اداره چنین پروگرام ها را آغاز نموده است.