تدویر ورکشاپ آموزشی انترنت برای کارمندان طبقه اناث در اداره مرکزی احصائیه

تدویر ورکشاپ آموزشی انترنت برای کارمندان طبقه اناث در اداره مرکزی احصائیه
16/6/1393
آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت ارتقاء ظرفیت کارمندان اناث این اداره ورکشاپ آموزشی آشنایی و استفاده از انترنت را در این اداره برگزارنمود.
این ورکشاپ آموزشی که به مدت 15 روز ادامه میابد در آن به تعداد 14 تن ازکارمندان اناث این اداره حضور دارند و قرار است طی این مدت راجع به موضوعات متنوع و ضروری  انترنت از قبیل ساخت ایمل آدرس و چگونگی ارسال ایمیل ودیگرمواردمهم، ساخت فیسبوک  واستفاده از آن ، سکایب و دیگر بخش های که در حیات کاری و اجتماعی دارای کاربرد بیشتر میباشد آموزش های لازم داده شوند.
این ورکشاپ که بنابرلزوم دید مقام رهبری این اداره تدویر یافته است به طوردورانی ادامه خواهد یافت تا که همۀ کارمندان اناث ادارۀ مرکزی احصائیه که بنابرمحدودیت ها و دیگر مشکلات تاهنوز از دسترسی به آن محروم باقی مانده است در تحت این آموزشها و پروگرام ها قرار بگیرند.