تدویر ورکشاپ آگاهی دهی برنامه های آموزشی پالیسی منابع بشری

تدویر ورکشاپ آگاهی دهی برنامه های آموزشی پالیسی منابع بشری
19 میزان
به خاطر انسجام هرچه بهتر امور و اجرای وظایف طبق قوانین و مقررات موضوعه در راستای عرضۀ خدمات ملکی، ادارۀ مرکزی احصائیه اخیراً پالیسی منابع بشری را ترتیب و غرض اجراآت به تمام شعبات مربوط در مرکز و ولایات توزیع نموده است.
به منظور اینکه کارمندان این اداره با پالیسی مذکور آشنایی کامل حاصل کرده و در اجرای وظایف محوله از آن به حیث یک سند مهم تعیین استقامت کاری شان استفادۀ اعظمی نماید، ورکشاپ آگاهی دهی برنامه های آموزشی پالیسی منابع بشری برای کارمندان این اداره دایر گردید.
ورکشاپ مذکور که از تاریخ 5 میزان آغازشده است وبرای مدت دوماه ادامه پیدامی کند که همه روزه یک تعداد از کارمندان این اداره مطابق به تقسیم اوقات در آن اشتراک می ورزند. در ورکشاپ مذکور اساسات پالیسی های مختلف منابع بشری مانند تقرر اقارب، طرز سلوک، تعیینات به اساس شایستگی، تنظیم رخصتی ها، صحت و مصونیت، آموزش و انکشاف، ارزیابی اجراآت و مکافات و مجازات مامورین توسط داکتر نورزاده یکتن از مشاورین با تجربۀ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تدریس می گردد.
محترم جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه نیز که از جریان تدریس دیدن به عمل آوردند از همۀ اشتراک کننده ها تقاضا به عمل آورد تا از فرصت بدست آمده به طور احسن استفاده نمایند و تلاش بورزند تمامی مسایل که تدریس می گردد و ارتباط مستقیم با امورات کاری یومیه آنها دارند فرابگیرند تا در آینده بتوانند همۀ فعالیت های شان را بدون بروز کدام اشتباه و خطا به انجام برسانند.
قابل یاد آوری است که این ورکشاپ به تعقیب سلسلۀ قبل در ادامۀ برنامه های برگزارمی گردد که از سوی این اداره در جهت ارتقای ظرفیت کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه از طرف رهبری این اداره به راه انداخته شده است و کوشش برآن است تا با تدویر هم چون برنامه همۀ کارمندان تحت پوشش آن قرار بگیرند.