تدویر جلسه مباحثوی به همکاری وزارت محترم امور زنان ، دفتر (GSSP) با همآهنگی آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه

تدویر جلسه مباحثوی به همکاری وزارت محترم امور زنان ، دفتر (GSSP) با همآهنگی آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه مورخ 22/7/1393 :
جلسه مباحثوی جهت تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) از طرف وزارت محترم امور زنان دفتر(GSSP) با همآهنگی آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه تدویر یافت .
این جلسه با تلاوت آیت چند از قرآن عظیم الشان آغاز و با سخنان عالمانه جناب محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری اداره مرکزی احصائیه افتتاح گردید . بعد از افتتاح این جلسه مباحثه پیرامون تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) آغاز گردید ، در این جلسه که تعداد از روساء و آمرین بخش های مختلف این اداره حضور داشتند بحث های صورت گرفت .
اداره مرکزی احصائیه پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) را 80 در 100 تطبیق نموده است . 
چنانچه :
● در اداره مرکزی احصائیه فیصدی خانمها در سطوح رهبری به %30 میرسد در ساختار تشکیلاتی این اداره  فیصدی خانم ها در مجموع به 15 فیصد میرسد .
● عضویت آمریت جندر در پلان و پالیسی سازی این اداره 
● معرفی یکتعداد از خانمها به کشور های هندوستان ، فلیپین ، کوریا ، ایران ، امریکا وغیره .
● در کمیته استخدام زمانیکه دو کاندید نمره مساوی اخذ نمایند اولویت به طبقه اناث داده میشود یعنی در این اداره تبعیض مثبت در رابطه به خانم ها در نظر گرفته شده است .
● معرفی 5 تن از خانم ها جهت تحصیلات عالی به پوهنتون خصوصی تابش .
 ● مشکلات آمریت جندر در ساختار تشکیلاتی . 
● عضویت آمریت جندر در کمیته های استخدام ، بورس ها ، حل منازعات . 
● در اداره مرکزی احصائیه محیط کاری مصؤن است به تمام کارمندان به خصوص برای طبقه اناث و اگر کدام مشکلی بوجود آید کمیته حل منازعات این اداره مشکل را حل نموده ویا با مقام رهبری شریک ساخته و سطح رهبری در مورد اقدام جدی می نماید .
● در قسمت ارتقاء ظرفیت و بلند بردن سطح دانش طبقه اناث آمریت جندر این اداره با حمایت مقام رهبری پروگرام های آموزشی در رابطه به تساوی حقوق جنسیت اجتماعی (جندر) دایر نموده است که از جمله اساسات و آگاهی دهی جندر ، شامل و ادغام سازی جندر ، تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) و کورس آموزشی انترنت را میتوان نام برد .
● ریاست منابع بشری در قسمت ارتقاء ظرفیت کارمندان این اداره به ویژه طبقه اناث پروگرام های آموزشی اداره و منجمنت ، نظارت و ارزیابی و غیره را دایر نمود .
● ریاست تحقیق و آموزش همچنان جهت ارتقاء ظرفیت و بلند بردن سویه طبقه اناث کورس های انگلیسی ، کمپیوتر و غیره را دایر نموده است  
● گزارش دهی ماهوار آمریت جندر به وزارت محترم امور زنان 
در اخیر اشتراک کننده گان این جلسه وعده همکاری همه جانبه را به آمریت جندر داده و تعهد سپردند که این آمریت را تنها نگذاشته ودر همه موارد از این آمریت حمایت و پشتیبانی خواهند نمود.