تدویر ورکشاپ آموزشی تحت عنوان تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا)

تدویر ورکشاپ آموزشی تحت عنوان تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا)
مورخ1393/7/27 اداره مرکزی احصائیه:
آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت آگاهی قشر اناث این اداره از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) که یک سند بسیارمهم تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برابر ملت به ویژه زنان و جامعه بین المللی میباشد ورکشاپ یک روزه را دایر نمود.
آمریت جندر این اداره با راه اندازی این ورکشاپ خواست تا کارمندان اناث این اداره از پلان کاری ملی برای زنان افغانستان که یک سند ملی در سراسر افغانستان است آگاهی حاصل نموده و تعهدات دولت بخصوص اداره مربوطه خویش را در قبال بهبود وضعیت زنان به آنها بازگو نموده و آنها را مطلع سازد.
موضوعات شامل بحث:
● پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (نپوا) چیست ؟
●این پلان شامل سه رکن است که عبارتند از 
1 – امنیت
موضوعاتی امنیتی مربوط رکن امنیت میشود 
2 – دولت داری ، حاکمیت داری قانون و حقوق بشر
موضوعات حقوقی و حقوق بشر شامل رکن دوم است .
3 – انکشاف اقتصادی و اجتماعی 
صحت ، اقتصاد کار و فقر ، و تعلیم وتربیه مربوط رکن سوم میباشد .
بعد از تشریح موضوعات فوق الذکر ترینر بخش جندر وزارت محترم امور زنان تعهدات اداره مرکزی احصائیه را در قبال بهبود وضعیت زنان با آنها شریک نمود .
این تعهدات عبارت است از :
● تبعیض مثبت جهت اشتراک زنان در رهبری و سیاست ، تصمیم گیری در نهاد های که با مسایل اقتصاد و پالیسی های تجاری مشغول اند .
● تلاش برای اشتراک زنان در عرصه های اقتصاد غیر نسبتی .
● تحلیل و تجزیه موضوع رهبری و مشارکت زنان در برنامه های ملی به شمول برنامه همبستگی .
● مشوره با دست اندرکاران به منظور طرح استراتیژی ملی ارتقاء رهبری زنان و تشویق اشتراک آنان در کلیه نهاد های افغانستان .
● نظارت از تطبیق این استراتیژی و غیره .
در اخیر کارمندان این اداره از حاصل نمودن آگاهی در مورد پلان کاری ملی این سند معتبر به ویژه تعهدات اداره مرکزی احصائیه در قبال زنان ابراز خرسندی نموده و خواهان راه اندازی همچو برنامه های آموزشی و دانستن تعهدات دولت در ظرفیت سازی و ارتقاء سطح دانش زنان گردیدند .