تدویر ورکشاپ آموزشی طرز خانه پری درست فورمه های ارزیابی اجراآت در ادارۀ مرکزی احصائیه

   تدویر ورکشاپ آموزشی طرز خانه پری درست فورمه های ارزیابی اجراآت در ادارۀ مرکزی احصائیه
   بمنظورارتقای ظرفیت کارمندان درراستای آگاهی دهی وطرز خانه پری فورمه های ارزیابی اجراات، ورکشاپ آموزشی ارزیابی اجراات سالانه بمدت 6روز کاری ازطرف مسولین مدیریت عمومی سوانح ودیتابیس ریاست منابع بشری در این اداره برگزارگردید.
این ورکشاپ که از تاریخ 2 قوس آغاز یافته است الی تا تاریخ 18 قوس ادامه خواهد یافت وقرار است طی این مدت 393 تن از کارمندان بخش های مختلف این اداره با چگونگی وطرز درست خانه پری فورمه ها آشنایی حاصل نمایند تاباشد کارمندان نتیجه موثریت ومثمریت اجراآت شانرا درمورد  فعالیت های انجام شده سالانه که ازطرف آمرین مستقیم وذیصلاح نمره دهی حضوری به خاطرشفافیت هرچه بیشترقناعت وعدم قناعت، رد ویا تائید کارمند بمنظور ارتقای قدم  انها صورت میگیرد ،خود درپروسه مستقیما" دخیل باشند تا برنامه ریزی وروند نظارت بیشتر ومفید تردرک گردیده وارزیابی اجراات بطور دقیق صورت گیرد .