تدویر ورکشاپ آموزشی احصائیه تجارت

تدویر ورکشاپ آموزشی احصائیه تجارت

مورخ 19جدی 1395

اداره مرکزی احصائیه

ورکشاپ آموزشی احصائیه تجارت برای 12 تن از کارمندان ریاست احصائیه های اقتصادی و ریاست محاسبات ملی ادارۀ مرکزی احصائیه در تالار این اداره بتاریخ 19 جدی 1395 تدویر بافت .

در ابتدامحترم شیر محمد جامی زاده سرپرست اداره مرکزی احصائیه ضمن تشکری از محترم داکتر عزیز الله فرهادی متخصص ایرانی بخش احصائیه،  پیرامون ضرورت ورکشاپ و مفیدیت آن در ارتقا سطح آگاهی شاملین صحبت نموده گفتند، ارتقا ظرفیت مسلکی کارمندان یک امر مهم در حیات اداره ما می باشد. بدین منظور بر شما لازم است تا از داشته های ورکشاپ حاضر استفاده اعظمی نموده و نگذارید تا این فرصت بیهوده سپری گردد .

بعدا" محترم عزیزالله فرهادی پس از معرفی با شاملین کورس روی چگونگی تدریس و مطالب ورکشاپ صحبت نموده گفتند افتخار مینمایم که در خدمت شما قرار دارم و امید وارم طی همین مدت استفاده خوبی از ورکشاپ صورت گیرد.

در این ورکشاپ آموزشی روی میتود های جدید جمع اوری ارقام تجارت و کار برد احصائیه های تجارت در سنجش های محاسبات ملی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

این ورکشاپ به همکاری تخنیکی و مالی مرکز تربیوی - تحقیقاتی احصائیوی، اقتصادی و اجتماعی برای اعضای سا زمان کشور های اسلامی  تدویر یافته و برای مدت سه روز ادامه دارد.