تجلیل ازسیزدهمین سالگردتصویب قانون اساسی کشور

تجلیل ازسیزدهمین سالگردتصویب قانون اساسی کشور

مورخ 15/جدی/ 1395

ادارۀ مرکزی احصائیه

از سیزدهمین سالگرد تصویب قانـــــون اساسی کشوربتاریخ 15جدی 1395طی محفلی  در تالار اداره مرکزی احصائیه  تجلیل بعمل آمد.

این محفل به اشتراک محترم میرمحمد کاظم حبیبی معاون مالی واداری اداره مرکزی احصائیه ،  نماینده محترم کمسیون نظارت ازتطبیق قانون اساسی، هیئت رهبری وکارمندان اداره مرکزی احصائیه تـــدویر یافت.

 ابتدامــحترم میرمحمد کاظم حبیبی معاون مالی واداری ادارۀ مرکزی احصائیه پیــــــرامون بزرگداشت ازتصویب قانون اساسی واهمیت آن در حیات سیاسی ، اجتماعی واقتصادی کشور مفصلا" مـــــعلومات ارائه داشته وتطبیق آن را مکلفیت هر افغان بخصوص کارمندان اداره مرکزی احصائیه درعرصه کاری شان بیان نمودند .

بعدا" نماینده کمسیون محترم نظارت برتطبیق قانون اساسی  کشورباابراز تشکری از برگزاری مــــحفل ازجانب ادارۀ مرکزی احصائیه گفتند : قانون اساسی عالی ترین سند تقنینی درکشور است. باید تمام اتباع افغانستان  از احکام آن اگاهی داشته  ودر تطبیق آن بمثابه مهمترین وثیقه ملی کشور عمل نماید .

متعاقبا"محترمه رابعه عمری آمره جندر اداره مرکــزی احصائیه طی صحبت شان مکلفیت های زنان را در قبال آگاهی آنها از قانون اساسی کشوربیان داشته واضافه نـــمودکه  زنان هنگامی میتوانند از حــقوق شان دفاع نموده ونقش خویش را بمثابه نصف نفوس کشور ایفا نمایند که از قانون آگاهی داشته باشند وبه آن احترام گذاشته وعمل نمایند.

محفل با ابراز سپاس از حضور اشتراک  کننده گان ازجانب معین مالی واداری ادارۀ مرکزی احصائیه خاتمه یافت .