تدویر کورس آموزشی لسان انگلیسی برای 25 تن از خانم ها در اداره مرکزی احصائیه

تدویر کورس آموزشی لسان انگلیسی برای 25 تن از خانم ها در اداره مرکزی احصائیه
مورخ 6 / 10 / 1393
آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه به سلسله پروگرام های آموزشی خویش کورس آموزشی لسان انگلیسی را برای 25 تن از خانمها دایر نمود .
چون لسان انگلیسی ، پروگرامهای کمپیوتر و استفاده از سایت های اجتماعی مانند فیسبوک ، تیوتر، یتوب ، ایمیل و غیره یک نیاز مبرم در جامعه و ارتباط دهنده با جهان امروزی میباشد . 
پس به همین منظور آمریت جندر با همکاری مقام رهبری این اداره کورس آموزشی متذکره را دایر نمود ، تا خانمها را تشویق نموده و ظرفیت آنها را بلند ببرد و از جانب دیگر خانم ها توانائی اشتراک در بورسیه های خارج از کشور که یکی از معیارهای قید شده در آن تسلط به لسان انگلیسی است حاصل نمایند. و با اشتراک شان به خارج از کشور توانمند گردیده و تجارب کسب نمایند