دیدار سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه از جریان کورس آموزشی ارتقای ظرفیت پالیسی های منابع بشری

دیدار سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه از جریان کورس آموزشی ارتقای ظرفیت پالیسی های منابع بشری
تاریخ: 29/10/1393 
دیدار سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه از جریان کورس آموزشی ارتقای ظرفیت پالیسی های منابع بشری
دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه قبل از ظهر امروز از جریان کورس آموزشی پالیسی های منابع بشری که به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست های  عملیات ساحه ، محاسبات ملی واحصائیه های اقتصادی برای 243 تن کارمندان این اداره راه اندازی شده دیدن نمود.
کورس یاد شده که بنابر نیاز سنجی و لزوم دید مقام  این اداره به همکاری محترم داکتر احمدشاه نورزاده مشاورارشد ریاست همآهنگی وانکشاف منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در ادارۀ مرکزی احصائیه از طریق آمریت ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری دایر گردیده، هدف از آن تدریس موضوعات مربوط به بخش های مختلف پالیسی های منابع بشری در جهت ارتقای ظرفیت کارمندان و آشنائی با روش های کاری بخش های مربوط میباشد.
سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن مثبت خواندن چنین برنامه ها، ارتقای ظرفیت پالیسی های منابع بشری را ازجملۀ عناصر مهم پیشرفت در یک اداره یاد کرد و یاد آور گردید که به همین منظور قرار است برنامه های دیگری نیز در آینده به راه انداخته شود. برنامه های مذکور تمامی کارمندان این اداره را در بخش ،پالیسی های منابع بشری شامل (تقرراقارب،طرزسلوک ،تعینات باساس اصل شائسته گی،تنظیم رخصتی ها، صحت ومصئونیت ،آموزش وانکشاف ،ارزیابی اجرااتومکافات مامورین) به بخشهای مربوط این اداره تحت پوشش قرار گرفته اند و از جانب نماینده های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تدریس گردیده است.
محترم جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه از همۀ اشتراک کننده های شامل در این کورس خواستند تا مسایل که تدریس می شود با دقت پیگیری و در فراگیری آن با سهمگیری فعال خویش در مباحثات و کار های عملی توجه جدی نموده وازآموزشهای مربوط استفاده اعظمی نمایند، تا بتوانند  برعلاوه بدست آوردن دانش مسلکی در بخش های مربوط مدیریتی منابع بشری  نیز معلومات آفاقی و آگاهی داشته باشند.
گفتنی است که این کورس برای مدت4 ماه به راه انداخته شده است و قرار است طی این مدت در مورد منابع بشری، مدیریت، ارتقای ظرفیت، نظارت و ارزیابی، ارتباطات کارکنان وپالیسی های منابع بشری مربوط به حقوق و مکلفیت های کارکنان خدمات ملکی به اشتراک کننده گان از جانب نمایندۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان ودست اندرکاران ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری اداره مرکزی احصائیه اظهار امتنان وتشکر نمودند .