برگزاری کورس آموزشی نرم افزار STATA در ادارۀ مرکزی احصائیه

برگزاری کورس آموزشی نرم افزار STATA در ادارۀ مرکزی احصائیه

7 حوت 1395

نخستین دور کورس آموزشی نرم افزار STATA صبح روز چهارشنبه با اشتراک شماری از کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در این اداره برگزار گردید.

این کورس آموزشی از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری مالی بانک جهانی برای چهارده تن از کارمندان این اداره که در بخش نوشتن راپورها و کارمندان بخش دیتا انتری این اداره مصروف فعالیت اند از تاریخ ۴ حوت آغاز گردیده است و برای مدت دوهفته ادامه دارد.

این برنامه به هدف بلند رفتن ظرفیت و فراگیری بیشتر این نرم افزار برای کارمندان مذکور در چهار مرحله تدویریافته است که در مرحله نخست آشنایی کلی کارمندان مذکور با این پروگرام میباشد.

 روند آموزش این برنامه توسط یکتن از مشاوران بانک جهانی به پیش برده می شود.