برگزاری محفل نشر راپور سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت هرات- ۱۳۹۵

برگزاری محفل نشر راپور سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت هرات- ۱۳۹۵

19 حوت 1395

شهر هرات

 محفلی به مناسبت نشر راپور سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت هرات با اشتراک معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه و هیئت همراهش، مسئول فرهنگی مقام ولایت، روسای شماری از ادارات دولتی و نماینده های برخی از سازمان بین المللی در شهر هرات برگزار گردید.

نخست محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه در رابطه به سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی معلومات ارائه نموده و علاوه نمود نشر راپور امروزی نتیجه کار و فعالیت فشرده 3500 نفر از کارمندان میباشد که در بخش های مختلف آن فعالیت نموده اند.

معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه افزود که در پرسشنامه های این سروی معلومات در مورد ساختار نفوس، مهاجرت ها، تعلیم و تربیه، معلولیت، تولدات، ثبت تولدات، مشخات خانوار و مسکن و نیز سایر مشخصات جمع آوری گردیده است. آقای موحد نظر به اهمیت سروی متذکره در ادامه یاد آور گردید که سرشماری نفوس هرده سال در تمام ایالات متحده امریکا انجام می شود که بعد از مشخص نمودن تمامی خانوار ها از 16 خانوار با یکی آن مصاحبه صورت می گیرد ولی در افغانستان پنجاه فیصد خانوار تحت پوشش این سروی قرار گرفته است که طی آن ارقام بسیار دقیق در سطح ولایت جمع آوری گردیده است.

معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه بیان داشت که موجودیت این ارقام دولت را قادر می سازد تا با استفاده از این نتایج ولایت ها را از لحاظ مختلف مقایسه نماید و دوم حکومت های محلی نیز می تواند شاخص های مختلف را در سطح ولسوالی ها و قریه مقایسه نماید.

سپس محترم محمد انور متین کار شناس امور فرهنگی مقام ولایت نیز در رابطه به نتایج این سروی صحبت نموده و خاطر نشان ساخت که یکی از مشکلات اساسی فراروی جامعه افغانستان تفاوت زیاد میان اعداد و ارقام است که به اساس اصول و ارزش های کاری ارقام احصائیه نسبت به سایر ادارات با اعتبار تر می باشد.

آقای متین نتایج این سروی را یکی از نیازهای جدی ولایت هرات دانست و خاطر نشان ساخت که از طریق نتایج آن ما می توانیم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم و برای ما مشخص می گردد که این ولایت از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سایر بخش ها در کدام حد قرار دارد و نیز ما را در قسمت شناسایی و تشخیص بهتر نقاط ضعف و قوت کمک بیشتری می نماید.

گفتنی است که نظر به اهمیت نتایج این سروی اکنون ورکشاپ آموزشی جهت آشنایی بیشتر با شاخص ها، طرز استفاده و طرز تحلیل این ارقام  از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه  دایر و برای مدت دو روز ادامه دارد که در آن مسئولان و معاونین پلان ریاست های سکتوری و ولسوالی های مربوط این ولایت اشتراک دارند.

قابل یاد آوری است که سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت هرات در سال 1395 با همکاری مردم و نهادهای دولتی این ولایت از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه تطبیق گردیده است و راپور آن قبلآ نیز طی گردهمائی در کابل از طرف ادارۀ مرکزی احصائیه به نشر رسیده بود.

در اخیر هم یافته های مهم و کلیدی سروی طی پریزنتشن از جانب محمد سمع نبی رئیس عملیات ساحۀ ادارۀ مرکزی احصائیه به اشتراک کننده ها ارائه گردید.