تدویر پروگرام سه روزه آموزشی و آگاهی دهی در مورد دو اعلامیه حقوق بشری

تدویر پروگرام سه روزه آموزشی و آگاهی دهی در مورد دو اعلامیه حقوق بشری

(اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی) مورخ 23 الی 25 دلو سال 1395

محل برگزاری : تالار کنفرانس های اداره مرکزی احصائیه

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره پروگرام آموزشی و آگاهی دهی در مورد دو اعلامیه حقوق بشری (اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی) را برای 36 تن از کارمندان اداره خویش اعم از زنان و مردان در تالار کنفرانس های این اداره به مدت 3 یوم با همکاری مالی و فزیکی اداره حمایت از حقوق بشر وزارت محترم عدلیه دایر نمود .

نخست پروگرام آموزشی با آیات قرآن عظیم الشان آغاز و سپس با سخنان عالمانه محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی واداری اداره مرکزی احصائیه رسمآ افتتاح شد .

متعاقبآ پریزنتیشن های که توسط ترینران اداره حمایت از حقوق بشر آن وزارت محترم تهیه گردیده بود در جریان سه روز یکی پی دیگر برای اشتراکین ارائه گردید .

موضوعات شامل پریزنتیشن ها عبارتند از :

معرفی حقوق بشر و اهمیت آن

خصوصیات یا ویژه گی های حقوق بشر

منشا حقوق بشر در قوانین بین الملل

میثاق های بین المللی حقوق بشر که افغانستان به آن پیوسته است

تشابهات و تناقضات موجود میان دو اعلامیه حقوق بشری (اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی)

مکلفیت های دولت نسبت به حقوق بشر

این پروگرام آگاهی دهی بعد از سه یوم با توزیع تصدیقنامه های که از طرف اداره حمایت از حقوق بشر وزارت محترم عدلیه برای اشتراکین در نظر گرفته شده بود اختتام یافت