توزیع تصدیقنامه های کورس آموزشی ارتقای ظرفیت پالیسی های منابع بشری به (190) تن ازکارمندان اداره

توزیع تصدیق نامه های کورس آموزشی ارتقای ظرفیت پالیسی های منابع بشری به (190) تن ازکارمندان اداره
تاریخ: 12/11/1393 
توزیع تصدیقنامه های کورس آموزشی ارتقای ظرفیت پالیسی های منابع بشری به (190) تن ازکارمندان ریاست های عملیات ساحه ،محاسبات ملی واحصائیه های اقتصادی اداره بحضور محترم دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ،محترم حبیبی معاون مالی واداری،محترم توخی رئیس عمومی اداره خدمات ملکی ،محترم محمد خالد ارشد رئیس هماهنگی وانکشاف منابع بشری،محترمه رابعه نظیمی فضلی ،محترم وزیری ومحترم الکوزی ازکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، برخی اعضای هیئت رهبری  اداره وفارغان کورس آموزشی پالیسی های منابع بشری که به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان از جمله 243 تن شامل پلان آموزشی صرف تعداد (190) تن کارمندان اداره  دربرنامه های متذکره منظما" اشتراک ورزیده بودند مستحق تصدیقنامه شناخته شده اند که توسط ذوات محترم فوق الذکربشمول روسای محترم منابع بشری وعملیات ساحه به مستحقین توزیع گردید. بجاست یادآوری کردکه قبلا"به تعداد(150)تن کارمندان ازبرنامه های فوق الذکر مستفید گردیده اند.
قابل یادآوریست که قبل ازتوزیع بعدازینکه محفل با تلاوت آیات چند ازقرآنکریم آغاز گردید ،محترم جامی زاده  طی صحبتی مبسوطی ازارزشمندی، اهمیت ظرفیت سازی فردی بمنظور اجراات  هرچه بهتر ارتقای ظرفیت درراستای فعالیت های  مدیریت موثراحصائیوی در وقت وزمان معین روشنی همه جانبه انداختند واشتراک کنندگان آموزش دیده را مکلف به تطبیق  مفاد آموزش ها درعرصه کارهای روزانه شان نمودند، زیرا آنها از برنامه آموزشها ی مدیریتی وپالیسی های منابع بشری آگاهی بیشتر حاصل کرده اند .
بعدا" محترم توخی پیرامون اهمیت  ارتفای ظرفیت کارمندان وشیوه بکاربرد آن بتفصیل صحبت نمودند واداره مرکزی احصائیه را یکی ازمهم ترین ادارات کلیدی دولت برشمردند وعلاوه داشتند که بدون ارقام واعداد دقیق احصائیوی هیچ نوع پلانگذاری درعرصه های مختلفه حیات اقتصادی واجتماعی مردم کشورمیسر شده نمیتواند وهمین اعداد وارقام است که ما را در راستای فعالیت های روزانه بخاطر عرضه خدمات متنوع کمک به سزائی مینماید. محترم توخی دراخیر صحبت های شان وعده هرنوع همکاری وحمایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی را درراستای ارتقای ظرفیت کارمندان اداره دراینده نیز سپردند.
محترمه زرغونه کارمند ریاست عملیات ساحه یکی دیگر ازصحبت کنندگان محفل بودند که رضایت وممنونیت شانرا ازنحوه برنامه های آموزشی وتدریس  محترم داکترنورزاده مشاور ارشد منابع بشری به نمایندگی از اشتراک کنندگان ابراز داشتند واظهار نمودند که تا حد توان از آموزشها دراجرای فعالیت های روزانه شان استفاده به عمل می آورند.
محترم داکتراحمدشاه نورزاده مشاور ارشد منابع بشری بمثابه آخرین سخنران ازحمایت قوی وتشویق  محترم دیپلوم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ،هئیت رهبری اداره وبویژه ریاست منابع بشری پیرامون تدریس برنامه های آموزشی مدیریت منابع بشری وپالیسی های منابع بشری که توسط موصوف صورت گرفته بمثابه دست آورد های مهم وبا اهمیت بمنظورموثریت ارتقای ظرفیت کارمندان اداره
روشنی همه جانبه انداخته واز اشتراک کنندگان برنامه های آموزشی اظهار تشکروابراز رضایت کردند، وبه تحقق برنامه های آموزشی آینده درسطح مرکزی وولایتی وعده هرنوع همکاری را به مقام اداره مرکزی احصائیه وریاست منابع بشری سپردند .
دراخیر مقام محترم اداره  سه تن از دست اندرکاران برنامه های آموزشی آمریت ارتقای ظرفیت وانکشاف اداره ریاست منابع بشری بشمول داکترنورزاده مشاورارشد منابع بشری را به تقدیرنامه درجه سوم موردتفقد ونوازش قراردادند .