برگزاری دور دوم کورس آموزشی نرم افزار STATA در ادارۀ مرکزی احصائیه

برگزاری دور دوم کورس آموزشی نرم افزار STATA در ادارۀ مرکزی احصائیه

۱۲ حمل ۱۳۹۶

دومین دور کورس آموزشی نرم افزار STATA صبح روز شنبه با اشتراک شماری از کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در این اداره برگزار گردید.

برنامۀ مذکور از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری مالی بانک جهانی در چهار مرحله تدویر یافته است که در دوم آن به تعداد هژده تن از کارمندان بخش های مختلف این اداره اشتراک دارند و روند آموزش آن هم توسط یکتن از متخصصان بانک جهانی به پیش برده می شود.

این برنامه به هدف فراگیری بیشتر این نرم افزار برای بلند بردن ظرفیت کارمندان مذکور در چهار مرحله تدویر یافته است و قرار است دور دوم آن هم به مدت دو هفته ادامه پیدا کند.