تدویر کورس آموزشی برای ماسترترینران سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه

تدویر کورس آموزشی برای ماسترترینران سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی در ادارۀ مرکزی احصائیه

8/1/1396

کورس آموزشی بمنظور آشنایی هرچه بیشتر ماسترترینران با شیوه های تدریس و نیز یافتن آگاهی از بعضی تغیرات و چگونگی خانه پری فورمه های سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی برای یک تعداد از کارمندان این اداره برگزارگردید.

کورس مذکور که به مدت هفت روز جریان دارد برای یک تعداد از کارمندان ریاست عملیات ساحۀ ادارۀ مرکزی احصائیه که مسئولیت آموزش سرویران و کنترولران و تطبیق سروی را در ولایت بادغیس به عهده خواهند داشت تدویر گردیده است.

هدف از برگزاری این کورس آشنایی هرچه بیشتر ماستر ترینران با روشهای آموزش و موضوعات که در لابلای دستورالعمل ها و فورمه های مربوط اجرای این سروی وجود دارد، تشکیل میدهد تا با استفاده از آن بتوانند وظایف محوله را به طور درست به پیش برده و در راستای آموزش بخاطر تطبیق موثر این سروی با کدام ابهام مواجه نشوند. هم چنان در غنامندی با روشهای جدید آموزش و بااستفاده از تجارب حاصله از سروی های قبلی بتوانند به توضیح مفصلتر فورمه ها پرداخته و در خانه پری آن، مطابق رهنمود های مربوط به سوالات احتمالی در رابطه به این سروی پاسخ های لازم و قناعت بخش را به سروی شوندگان ارائه بدارند.

گفتنی است که تا اکنون چندین ولایت تحت پوشش سروی اقتصادی- اجتماعی و دیموگرافی قرار گرفته است و قرار است عنقریب کارهای مقدماتی آن از قبیل نقشه کشی و تثبیت ساحات شمار در ولایت بادغیس  از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه آغاز شود که بعد از ختم این مرحله کار سروی نیز در این ولایت آغازمی یابد.

بادغیس دواز دهمین ولایت است که قرار است در سال جاری سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی در آن تطبیق گردد.