پیشرفت در سیستم محاسبات ملی درکمیتۀ تخنیکی ادارۀ مرکزی احصائیه مورد بحث قرار گرفت

پیشرفت در سیستم محاسبات ملی درکمیتۀ تخنیکی ادارۀ مرکزی احصائیه مورد بحث قرار گرفت

16 حمل 1396

جلسۀ کمیته تخنیکی ادارۀ مرکزی احصائیه در مورد پیشرفت های اخیر محاسبات ملی و بخصوص  در مورد سنجش ملی تولید نا خالص داخلی صبح روز چهار شنبه تحت ریاست محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه برگزار گردید.

در ابتدا محترم محمد ابراهیم نعیمی رئیس محاسبات ملی ادارۀ مرکزی احصائیه  از کارهای انجام شده توسط آقای اشتروک مشاور  بانک جهانی در راستای تجدید نظر در تکمیل تولید ناخالص داخلی به کتگورهای مصرف به قیمت ثابت، شمولیت شاخص های جدید در سیستم محاسبات ملی و تولید ناخالص داخلی ولایتی برای چهار ولایت ( کابل، هرات، بلخ و ننگرهار به جلسه معلومات ارائه نمود.

بعداً آقای شتروک در مورد پیشرفت کاری که در تجدید سیستم GDP  ترتیب GDP ولایتی و تجدید سیستم محاسبات ملی براساس شاخص های مصرف انجام داده بود، بطور مفصل به جلسه معلومات داد.

اعضای جلسه روی گزارش آقای شتروک نظریاتی داشته و بعد از بحث مفصل به ریاست محاسبات ملی ذیلاً وظیفه سپرده شد:

-          شاخص های اساسی مورد ضروت برای غنامندی GDP ولایت ها در قدم اول کابل، هرات، بلخ و ننگرهار را لست و به آمریت های احصائیه های مربوطه  ارسال شود تا در جمع آوری معلومات مورد نظر اقدام نمایند.

-          برای جمع آوری معلومات از طریقه های مختلف استفاده گردد، در صورت ضرورت کارمندان بخش مربوط به ولایات سفر نموده با مصاحبه های مستقیم با اشخاص معلومات دهنده ارقام احصائیوی، با کارمندان احصائیه ولایتی عملا در جمع آوری ارقام GDP  ولایتی چهار ولایت مذکور اقدام نماید.

قابل یادآوری است که این دور سوم ارائه خدمات از طریق استخدام مشاور محاسبات ملی توسط بانک جهانی به ادارۀ مرکزی احصائیه می باشد و همکاری مشاور مذکور به همین منوال در طول سال جاری نیز با ریاست محاسبات ملی این اداره ادامه خواهند داشت.