برگزاری کورس آموزشی برای سرویران و سوپروایزران سروی رضایت استفاده کننده گان ارقام احصائيوی

برگزاری کورس آموزشی برای سرویران و سوپروایزران سروی رضایت استفاده کننده گان ارقام احصائيوی

26 حمل 1396

کورس آموزشی جهت راه اندازی سروی رضایت استفاده کننده گان ارقام احصائیوی صبح روز چهارشنبه برای یک تعداد از کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در این اداره برگزار گردید.

از آنجایکه ادارۀ مرکزی احصائیه یگانه ادارۀ مسئول جمع آوری ارقام جاریه و ارقام مستقیم در سطح کشور می باشد بنا برهمین ملحوظ مکلف به اجرای سروی های گوناگون در سطح کشور میباشد و مطابق به مسئولیت هایش تا حال سروی های متنوع را در سطح کشور انجام داده است که بعد از تحلیل و توحید ارقام آنرا در اختیار استفاده کننده گان ارقام قرار داده است.

حال جهت بدست آوردن معلومات از چگونگی استفاده از ارقام مذکور قرار است سروی تحت عنوان رضایت استفاده کننده گان ارقام احصائیوی در سطح شهر کابل از جانب این اداره راه اندازی شود در این سروی از مسئولین ادارات مختلف دولتی و غیردولتی بشمول سکتور خصوصی در مورد میزان استفاده شان از نتایج ارقام که در نتیجۀ جمع آوری احصائیه های رسمی و سروی های که از سوی ادارۀ مرکزی احصائیه مورد تطبیق قرار داده  می شود، پرسیده شده و میزان قناعت شان از نتایج سروی و در مورد نوع استفاده شان پرسش های صورت میگیرد ودر عین زمان پیشنهادات و نظریات آنها نیز در موارد فوق گرفته می شود.

کورس مذکور که برای مدت 3 روز ادامه داشت به تعداد سیزده تن از کارمندان این اداره که سه تن آنها به صفت سوپروایزار و متباقی ده تن آنها به عنوان سرویر میباشند حضور داشتند و قرار است سروی مذکور امروز رسما در شهر کابل آغاز یابد.

. سروی مذکور به تعقیب سروی قبلی که دو سال قبل از طرف این اداره صورت گرفته بود تطبیق میگردد وبا ختم آن نتایج نهائی آن بعد از تحلیل ارقام بدست آمده به نشر خواهد رسید.