برگزاری کورس آموزشی کمپیوتر و انترنت برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه

برگزاری کورس آموزشی کمپیوتر و انترنت برای کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه

26 حمل 1396

کورس آموزشی پروگرام های کمپیوتر و انترنت صبح روز شنبه برای  یک تعداد از کارمندان اداره مرکزی احصائیه در این اداره برگزارگردید.

در این کورس که به تعداد 20 تن از کارمندان بخش های مختلف اداره مرکزی احصائیه اشتراک دارند  برای مدت 2 ماه ادامه خواهد یافت و قرار است طی این مدت پروگرام های اساسی کمپیوتر از ویندوز شروع الی اکسل و پاورپاینت و نیز بخش های اساسی انترنت به این کارمندان آموزش داده شود و روند تدریس کورس مذکور هم  به واسطه یکتن از کارمندان آمریت بخش تکنالوژی معلوماتی این اداره به پیش برده می شود.

قابل یاد آوری است که رهبری اداره مرکزی احصائیه نظر به ضرورت همواره پروگرام های مختلف آموزشی را جهت ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره برگزار نموده است که یکی از این پروگرام ها کورس آموزشی لسان انگلیسی بود که سال قبل برای کارمندان این اداره در سه سطح تدویر یافته بود که برای مدت شش ماه ادامه داشت و طی این مدت کارمندان توانستند از پروگرام مذکور بهرۀ زیادی را ببرند.