اطلاعیه

               اطلاعیه !

اداره مرکزی احصائیه وب سایت Afghanistan CountrySTAT را راه اندازی نموده است .

برای دریافت ارقام احصائیوی به آدرس ویب سایت http://afghanistan.countrystat.org/home/en  

ویا به سایت رسمی اداره مرکزی احصائیه www.cso.gov.af/en  رفته وروی لینک     Afghanistan Country STAT کلیک نمائید .

این وب سایت ابزار های را برای تجزیه وتحلیل دیتا نمایش گراف و نقشه فراهم نموده ، رهنمای کلی استفاده ازویب سایت در فایل پاورپاینت قرار داده شده است .

فایل راهنمایی استفاده از ویب سایت