برگزاری دور سوم کورس آموزشی نرم افزار STATA در ادارۀ مرکزی احصائیه

برگزاری دور سوم کورس آموزشی نرم افزار STATA در ادارۀ مرکزی احصائیه

11سرطان ۱۳۹۶

دور سوم کورس آموزشی نرم افزار  پروگرام STATA صبح روز شنبه با اشتراک شماری از کارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در این اداره برگزار گردید.

برنامۀ مذکور از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری مالی بانک جهانی در چهار مرحله تدویر یافته است که  در دور سوم آن  که به برای مدت دو هفته ادامه میابد به تعداد پانزده تن از کارمندان بخش راپورنویسی و دیتا انتری این اداره حضور دارند و روند آموزش آن هم توسط یکتن از متخصصان بانک جهانی به پیش برده می شود

این برنامه به هدف بلند رفتن ظرفیت و فراگیری بیشتر این نرم افزار برای کارمندان مذکور در چهار مرحله تدویریافته است  و قرار است بعد از ختم دور سوم دور چهارم آن نیز ادامه یابد.