ورکشاپ توضیحی یک روزه در مورد اجرای سروی های احصائیوی برای 25 تن آمرین جندر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی مورخ 13 سرطان سال 1396

ورکشاپ توضیحی یک روزه در مورد اجرای سروی های احصائیوی برای 25 تن آمرین جندر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی مورخ 13 سرطان سال 1396

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه بمنظور آگاهی دهی از جمع آوری ارقام احصائیوی توسط انجام دادن سروی های مختلف به خصوص جمع آوری ارقام به تفکیک جنسیت و استفاده از این ارقام در ساحات مختلف به ویژه در ساختن پالیسی ها و استراتیژی ها به سطح دولت ورکشاپ یک روزه را بتاریخ 13 /4 / 1396 برای 25 تن از آمرین جندر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی دایر نمود .

ابتداء این ورکشاپ با تلاوت آیات قرآن عظیم الشان که توسط محترم مولوی عبدالصبور خان قرائت گردید آغاز شده  سپس محترم انجنینیر شیرمحمد جـامـی سرپرست اداره مرکزی احصائـیـه با ارائـه معــلومات مخـتــصر در مورد احصائیه  جـمع آوری ارقام و سروی های متعـدد که توسط این اداره انجام شده است ورکشاپ را رسمآ افتتاح نمودند .

متعاقبآ پریزنتیشن های که توسط رؤسای بخش های مختلف اداره مرکزی احصائیه تهیه و ترتیب گردیده بود حضور اشتراکین یکی پی دیگر پیشکش گردید .

پریزنتیشن های ارائه شده قرار ذیل است .

1 – سروی وضیعت زنده گی مردم افغانستان

2 – سروی اقتصادی ، اجتماعی و دموگرافیکی ولایت به ولایت

 توسط محترم محمد سمیع نبی رئیس عملیات ساحه اداره مرکزی احصائیه

3 – نتایج سروی مشارکت زنان و مردان در سطح تصمیم گیری سال 1395

4 – جمع آوری ارقام جاریه به تفکیک جنسیت

توسط محترم راحله عارف رئیس بخش احصائیه های اجتماعی و دموگرافی

5 – ارائه معلومات در رابطه به استفاده از منابع ارقام احصائیوی از ویب سایت اداره مرکزی احصائیه

توسط محترم عید مرجان سمون رئیس اطلاعات و ارتباط عامه اداره مرکزی احصائیه خدمت حاضرین در ورکشاپ ارائه گردید.

در اخیر ورکشاپ ما که از ساعت 9 الی 3 بعد از ظهر ادامه داشت با سوال ها و جواب ها در همه موارد به خصوص ویب سایت اداره و دسترسی آسان نیازمندان ارقام احصائیوی میان اشتراک کننده گان و رؤسا بخش های مختلف اداره مرکزی احصائیه با موفقیت به پایان رسید