برگزاری ورکشاپ آگاهی دهی پیرامون نتایج سروی های و محاسبات ملی

برگزاری ورکشاپ آگاهی دهی  پیرامون نتایج سروی های و محاسبات ملی

 ۱۸ سرطان ۱۳۹۶

ورکشاپ آگاهی دهی پیرامون نتایج سروی ها، محاسبات ملی و فعالیت های اخیر ادارۀ مرکزی احصائیه صبح امروز برای آمرین احصائیه ولایات در این اداره برگزار گردید.

نخست محترم انجنیرشیرمحمدجامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن خوش آمدید به همۀ اشتراک کننده ها در رابطه به ورکشاپ متذکره معلومات ارائه نموده و خاطر نشان ساخت که این برنامه جهت آگاهی دهی بیشتر شما در بارۀ فعالیت های اساسی ادارۀ مرکزی احصائیه و هم چنان نتایج بعضی سروی های  که از طرف این اداره در بعضی ولایت ها و یاهم در سراسر کشور در این اواخر اجراء و یا هم در حالت انجام شدن است برگزار گردیده است.

آقای جامی زاده  افزود که تمام مسئولین احصائیه در سطح مرکز و ولایات مسئولیت دارند تا در گام نخست خودشان را از تمام فعالیتهای این اداره آگاه بسازند تا که بعداً بتوانند در تمام جلساتیکه به نمایندگی از ادارۀ مرکزی احصائیه در سطح ولایت و مرکز اشتراک می نمایند بتوانند فعالیت های این اداره را در روشنایی کامل به مسئولین سایر بخش ها بیان نمایند تا زمینه استفاده از ارقام ادارۀ مرکزی احصائیه در بیشتر بخش ها معمول تر شود .

قابل یاد آوری است که این ورکشاپ برای مدت سه روز ادامه دارد و طی این مدت راجع به نتایج سروی های انجام شده و سایر فعالیت های این اداره به اشتراک کنندگان طی پریزنتشن های مختلف از طرف مسوولین مربوط  معلومات و توضیحات لازم ارائه و در ختم آن تصدیقنامه نیز توزیع خواهد شد.

.