برگزاری ورکشاپ توضیحی درمورد استفاده از ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دموګرافیکی از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه در ولایت بلخ

برگزاری ورکشاپ توضیحی درمورد استفاده از ارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دموګرافیکی

از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه در ولایت بلخ

۲۷ سرطان ۱۳۹۶

ورکشاپ توضیحی جهت آشنایی با چگونگی استفاده ازارقام سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت بلخ در طرح پالیسی ها و پلانګذاری هاصبح روز سه شنبه باحضورمعاون مالی و اداری ادارۀ مرکزی و هیئت همراهش محترم ملیار کاکر نماینده مقام ولایت بلخ، محترم داکتربشیر نجیب نماینده صندوق جمعیت ملل متحد، تیم راپورنویسان این ادارهواشتراک مدیران عمومی پلان واحد های دومی و ولسوالی های ولایت بلخ در آن ولایت برگزار گردید.

نخست محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری ادارۀ مرکزی احصائیه پیرامون ورکشاپ مذکور صحبت نموده و خاطر نشان ساخت که ادارۀ مرکزی احصائیه بنا بر مسئولیت که دارد ملزم به جمع آوری ارقام میباشد که این ارقام به دو نوع  از جانب این اداره جمع آوری میگردد. موصوف بیان داشت یکی آن ارقام جاریه است که معلومات مذکور بصورت غیرمستقیم از نزد تولید کننده گان ارقام جمع آوری میگردد و نوع دوم آن عبارت از ارقام است که از طریق اجرای سروی ها جمع آوری میگردد.

آقای حبیبی علاوه نمود یکی از سروی های این اداره که طی آن حتی تا سطح واحد کوچک (قریه جات ) هم معلومات جمع آوری میگردد سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی میباشد که خوشبختانه این سروی در سال 1395 ازسوی اداره مرکزی احصائیه به همکاری تخنیکی صندوق جمعیت ملل متحد در ولایت بلخ مورد تطبیق قرار گرفت.

معاون مالی و اداری ادارۀ مرکزی احصائیه افزود به همان پیمانه که جمع آوری این ارقام برای طرح و ترتیب پلانهای اثرگذار و مثمر ثمر خیلی با اهمیت میباشد یافتن آگاهی در مورد شاخص های آن نیز به همان اندازه با ارزش میباشد تا همه اداراه با آگاهی یافتن از ارقام مربوطه شان بتوانند بهتر پلان های شان را طرح و ترتیب نمایند.

گفتنی است ورکشاپ مذکور که از تاریخ ۲۷ سرطان آغاز شده بود الی دو روز ادامه داشت که در آن به تعداد 80 تن از کارمندان و بخصوص مدیران عمومی پلان واحدهای دومی و ولسوالی های ولایت بلخ اشتراک نموده بودند که طی این مدت راجع به شاخص های مختلف از قبیل باروری، سواد، تعلیم و تربیه، جنسیت، تحصیلات، مهاجرتها، معیوبیت و نیروی کار طی پریزنتشن های مختلف از سوی تیم راپورنویسان این اداره توضیحات و معلومات ارائه گردیده و نیز بخاطر درک هرچی بهتر موضوعات و استفاده از نتایج ارقام این سروی کارهای عملی و گروپی نیز صورت گرفت.

قابل یاد آوری است که کارهای مقدماتی سروی اقتصادی، اجتماعی و دموگرافی ولایت بلخ که در اواخر سال 1394 آغاز یافته بود در سال 1395 این سروی موفقانه در این ولایت مورد تطبیق قرار گرفت که پس از تحلیل و توحید راپور مقدماتی آن نیز در همان سال و با اشتراک مسئولین ولایت بلخ در ادارۀ مرکزی احصائیه به نشر رسید.

ولایت بلخ نهمین ولایت است که سروی اقتصادی، اجتماعی و دموګرافیکی در آن بمنصۀ تطبیق قرار گرفته است.