افتتاح سیستم مدیریت معلومات احصائیوی ( SMIS ) در ادارۀ مرکزی احصائیه

افتتاح سیستم مدیریت معلومات احصائیوی ( SMIS ) در ادارۀ مرکزی احصائیه

محفل به مناسبت افتتاح سیستم مدیریت معلومات احصائیوی( SMIS ) صبح امروز با اشتراک محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست اداراۀ مرکزی احصائیه، معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، رئیسه ادارۀ زنان ملل متحد، معینه مسلکی وزارت امور زنان، معینان و روسای پلان یک تعداد وزارت ها و ادارات دولتی، نماینده های موسسات و سازمان بین المللی و نیزکارمندان ادارۀ مرکزی احصائیه در این اداره برگزار گردید.

نخست محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه ضمن خوش آمدید به همۀ اشتراک کننده ها در رابطه به  سیستم مذکور معلومات ارائه نموده و علاوه نمود که کار بالای سیستم مدیریت معلومات احصائیوی از ده ماه قبل آغاز یافته بود که بعد از یک سلسله کارهای توانستیم این سیستم را تکمیل نماییم. موصوف خاطر نشان ساخت با ایجاد این سیستم جمع آوری ارقام که قبلا از طریق ارسال فورمه ها به وزارت ها و ادارات جمع آوری میگردید، من بعدارقام رسمی از تمام ادارات به صورت آنلاین جمع آوری میگردد. آقای جامی زاده ادامه داد که با استفاده از این سیستم ارقام با کیفیت و بموقع جمع آوری شده و ارقام و اطلاعات در کوتاه ترین زمان پس از تحلیل و توحید در اختیار استفاده کننده ګان ارقام قرار میګیرد.

سپس محترم محمد هادی هدایتی معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز افتتاح سیستم معلومات احصائیوی را یک گام دیگر بسوی رفتن به طرف حکومت های الکترونیکی یاد نموده و تذکر بعمل آورد که با افتتاح این سیستم ما شاهد شفافیت، دقت و سرعت در امر جمع آوری و ارائه ارقام خواهیم بود.

هم چنان محترم سپوژمی وردک معین مسلکی وزارت امور زنان و خانم ربیکا تواریس رئیسه ادارۀ زنان ملل متحد نیز افتتاح این سیستم را یک گام مهم در جهت الکترونیکی ساختن پروسه جمع آوری ارقام در بخش های مختلف بخصوص طبقه بندی ارقام از لحاظ جنسیت برای طرح و پلانگذاری اداره های شان خیلی با اهمیت یاد نمودند. رئیسه ادارۀ زنان ملل متحد هم چنان تعهد نمودند که در آینده نیز به همکاری های شان با ادارۀ مرکزی احصائیه ادامه دهند.

سپس محترم ولی الله وفی آمر تکنالوژی معلوماتی ادارۀ مرکزی احصائیه پیرامون موضوعات تخنیکی این سیستم معلومات ارائه نموده و یاد آور گردید که سیستم مدیریت معلومات احصائیوی در چهار بخش طراحی شده که عبارت اند از انتقال ارقام، ایجاد گذارش ها، مدیریت دش بورد و آرشیف یا کتابخانه الکترونیکی میباشد.

گفتنی است سیستم مدیریت معلومات احصائیوی از جانب ادارۀ مرکزی احصائیه به همکاری مالی و تخنیکی ادارۀ زنان ملل متحد راه اندازه شده است که کار بالای سیستم  مذکور مدت ده ماه را در برگرفت.