پیام تبریکیه بمناسبت 28 اسد روز استرداد استقلال کشور

پیام تبریکیه بمناسبت 28 اسد روز استرداد استقلال کشور

((هیئت رهبری و منسوبین ادارۀ مرکزی احصائیه صمیمانه ترین تبریکات خود را بـمناسبت نود وهشتمین سالگرد استقلال کشورحـــضور جـــلالتـــماب مــحترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان وجلالتمابان معاونین محترم شان  جلالتماب محـترم داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجـــرائیه حکومت وحـــــدت ملی وجلالتمابان معاونیـن محترم شان، اعضای محترم کابینه ، روسآ ومعاونین مجلسین شورای ملی و نمایندگان محترم مردم در شورای ملی ، قاضی القضـات ورئیس ستره محکمه ، لوی څارنوال وکافه ملت مسلمان وصلح دوست کشور عزیز ابراز داشته و از بارگاه ایزد متعال موفقیت های مزید شان را در راستای خدمت به مردم افغانستان ، تعالی و پیشرفت و تامین صلح سرتاسری در کشور استدعا می نمایند .))