تدویر سیمینار علمی تجدید روش برآورد نفوس افغانستان با استفاده از ریموت سنسنگ

تدویر سیمینار علمی تجدید روش برآورد نفوس افغانستان با استفاده از ریموت سنسنگ

مورخ 15/ 8/ 1396

تالار شورای علمی پوهنتون کابل

سیمینار علمی یک روزۀ در مورد تجدید روش برآورد نفوس افغانستان با استفاده از ریموت سنسنگ از طرف ادارۀ مرکـزی احصـائیه در تالار شـــورای علمی پوهنتون کابل دایر گردید.

سیمینار مذکور بتآسی از هدایت رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر تجدید روش برآورد نفوس و توضیح روش بکار برده شدۀ برآورد نفوس افغانستان به استادان پوهنتون کابل که توسط کمپنی فلو مایندر با استفاده از ریموت سنسنگ مورد استفاده گرفته است، تدویر یافت.

در این سیمینار محـــترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس عمومی پوهنتون کابل و مشاور ارشد رئیس جمـهور در امور تحصـیلات عالی، محترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه، محترم پوهنمل حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ مرکزی احصائیه، هیآت رهبری این اداره و یکتعداد از اعضای رهبری و استادان دیپارتمنت های احصائیه، ریاضی، جغرافیه، کمپیوتر ساینس و انجنیری پوهنتون کابل اشتراک داشتند.

در ابتدا محـترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیـس عمومی پوهنـــتون کابل حضـور هیئات رهبری ادارۀ مرکزی احصائیه و اشــتراک کننده گان را در سیمینار خوش آمدید گفته و روی ارزشمندی، اهمیت و موقف ادارۀ مرکزی احــصائیه به مثابه نهاد رسمی جــمع آوری و نشر ارقام احصائیوی در کشور صحــبت نمود.  

بعـدآ محتــرم پوهنیار احمـد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکـزی احصـائیه ضمن صحـبت شـان مکلفــیت های ادارۀ مرکزی احصائیه را در قبال جمع آوری و نشر ارقام بیان داشت و با ابراز تشــــکری از همــکاری های پوهنتون کابل، از اســــتادان حاضـر در سیمینار تقاضــا نمودند تا از اندوخـته های علمی شان در بخـش های احصائیوی با ادارۀ مرکزی احصائیه همکاری های لازم را داشته باشند.

سپس پوهنمل حســیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ مرکــزی احصــائیه در مورد تجـدید روش برآورد نفوس افغانستان با استفاده از ریموت سنسنگ در جنب توضیحات همه جانبه پریزنتیشن خویـش را ارائه داشت و در ضمن یادداشت نظریات استادان و اشتراک کننده گان سیمینار به سوالات شان جوابات قناعت بخش ارائه نمودند.

قابل یاد آوری است که در حاشیۀ سیمینار مذکور تفاهمنامۀ همکاری های علمی فی مابین ادارۀ مرکزی احصائیه و پوهنتون کابل  نیز توسط محــترم پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصـــائیه و محترم پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس عمومی پوهنتون کابل به امضأ رسید. در مراسم امضآ تفاهمنامه، رئیس عمومی پوهنتون کابل در مورد تطــبیق مواد تفاهمنامه آمادگی خویشرا ابراز داشــته و از استادان پوهنتون کابل تقاضـا نمودند تا در تطبیق هرچه بیشتر و بهتر این تفاهمنامه با ادارۀ مرکزی احصائیه همکاری های لازم نمایند. همچنان رئیس عمومی ادارۀ مرکزی احصائیه در ضمن اظهار سپاسگذاری در زمینه از رهبری پوهنتون کابل در تطبیق مواد تفاهمنامه در مطابقت با محتویات آن که بدون شک حصول نتایج مثبت و علمی به درد بخور جانبین و در مجموع به نفع کشور از آن در آینده متصور است تقاضای همکاری نموده و از جانب خود در اجرای مکلفیت های مربوط در مطابقت با مفاد تفاهمنامه وعدۀ هر گونه همکاری دادند.

کــار ســیمینار توسـط محـــــترم پوهنیار جواد شــهاب یک تن از اســتادان پوهنتون کابل جـمــع بندی و نتــایـــج سیمینار را مثبت ارزیابی نمودند.

سیمینار با ارزومندی همکاری های علمی همه جانبه فی مابین ادارۀ مرکزی احصـائیه و پوهنتون کابل خاتمه یافت.